U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

7.4 Jak należy ubiegać się o uznanie wyłączenia z kryteriów procesu weryfikacji przez lekarza prywatnego?

Question
7.4 Jak należy ubiegać się o uznanie wyłączenia z kryteriów procesu weryfikacji przez lekarza prywatnego? Co powinienem/powinnam złożyć, jeśli chcę ubiegać się o uznanie wyłączenia z powodu zaistnienia znacznych trudności (substantial hardship exception)? (Aktualizacja: 23 sierpnia 2017 r.)
Effective Date
Answer

Aby ubiegać się o odstępstwo od kryteriów procesu weryfikacji przez lekarza prywatnego, musza Państwo pokazać, że zaistniałyby znaczne trudności podczas ubiegania się o ewaluacje i kwalifikacje uszczerbku na zdrowiu przez Program Zdrowia WTC, zarówno na obszarze miasta Nowy Jork jak i przez sieć klinik National Provider Network.

Jeśli uważają Państwo, że ubieganie się o kwalifikacje uszczerbku na zdrowiu przez Program Zdrowia WTC spowodowałoby znaczne trudności dla Państwa, proszę dołączyć do wniosku prośbę lub pismo przedstawiające Państwa sytuacje i powody, dla których państwo powinni być zaakceptowani do procesu weryfikacji przez lekarza prywatnego. Dodatkowo, proszę skontaktować się z linia pomocy telefonicznej i powiadomić nas o tej prośbie. Po rozpatrzeniu prośby, reprezentant pomocy telefonicznej zadzwoni do Państwa, aby powiadomić o decyzji. Jeśli uznamy, że Państwo są odpowiednimi kandydatami do weryfikacji przez lekarza prywatnego, po otrzymaniu telefonu od nas powinni Państwo wypełnić i dostarczyć formularz weryfikacji lekarzy prywatnych wraz dokumentami uzupełniającymi.

Language
Question Number
4