U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

7.3 Czy proces weryfikacji lekarza prywatnego jest dostępny tylko w przypadku osób zmarłych, które uzyskały uprzednio zaświadczenie z Programu Zdrowia WTC...

Question
7.3 Czy proces weryfikacji lekarza prywatnego jest dostępny tylko w przypadku osób zmarłych, które uzyskały uprzednio zaświadczenie z Programu Zdrowia WTC, a teraz zgłaszany jest w ich wniosku nowotwór, czy też proces ten jest też dostępny dla poszkodowanych z uszkodzeniem ciała, które uprzednio uzyskały zaświadczenie dotyczące choroby innej niż nowotwór, a teraz chcą ubiegać się o odszkodowanie z powodu nowotworu? (Aktualizacja: 28 sierpnia 2018 r.)
Effective Date
Answer

Proces weryfikacji lekarza prywatnego pozostanie dostępny dla wszystkich wniosków – osób zmarłych i osób z uszkodzeniami ciała – w przypadkach, kiedy poszkodowany uprzednio już uzyskał odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, a teraz zgłaszany jest dodatkowo nowotwór.  Prosimy zauważyć, że osoba taka musi posiadać, co najmniej jeden uszczerbek na zdrowiu zakwalifikowany do leczenia i uprawniający do uzyskania odszkodowania od VCF, aby móc ubiegać się o zaświadczenie dotyczące nowotworu za pośrednictwem procesu weryfikacji przez lekarza prywatnego.  Osoby zgłaszające nowotwór, które nie posiadają obecnie zaświadczenia z Programu Zdrowia WTC do leczenia jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, muszą zwrócić się do Programu Zdrowia WTC o zaświadczenie dotyczące nowotworu, ale mogą one oczywiście kontynuować leczenie u swojego lekarza prowadzącego.

Language
Question Number
3