U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

7.2 Czy Proces Weryfikacji Lekarza Prywatnego jest dostępny dla poszkodowanych zmarłych na skutek uszkodzenia ciała,

Question
7.2 Czy Proces Weryfikacji Lekarza Prywatnego jest dostępny dla poszkodowanych zmarłych na skutek uszkodzenia ciała, które nie uprawnia do otrzymania odszkodowania, a złożony wniosek jest o odszkodowanie z tytułu strat w wyniku uszkodzenia ciała? Przykładowo, jeżeli ocalały w zamachu na WTC zmarł na zawał serca, ale za życia cierpiał na astmę i chorobę refleksową przełyku (GERD), był leczony wyłącznie przez prywatnych lekarzy i nigdy nie był członkiem Programu Zdrowia WTC, czy zmiana ta oznacza, że spadkobiercy mogą ubiegać się o zatwierdzenie uszczerbku na zdrowiu uprawniającego do uzyskania odszkodowania poprzez Proces Weryfikacji Lekarza Prywatnego i nie mogą uzyskać prawa do otrzymania odszkodowania VCF z tytułu uszkodzenia ciała? (Dodano: 25 lipca 2017 r.)
Effective Date
Answer

Proces weryfikacji lekarza prywatnego jest w tej sytuacji dostępny dla spadkobierców, którzy mogą ubiegać się o odszkodowanie z tytułu uszkodzenia ciała zmarłego poszkodowanego.  Proces pozostaje dostępny również we wniosku osoby zmarłej, która przed śmiercią nie uzyskała zaświadczenia do leczenia uszczerbku na zdrowiu, z tytułu, którego wnioskowane jest odszkodowanie.

Language
Question Number
2