U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

7.1 Kto powinien wypełnić internetowe formularze dotyczące procesu weryfikacji lekarza prywatnego („Private Physician forms”)?

Question
7.1 Kto powinien wypełnić internetowe formularze dotyczące procesu weryfikacji lekarza prywatnego („Private Physician forms”)? (Dodano: 25 lipca 2017 r.)
Effective Date
Answer

Formularz dotyczący procesu weryfikacji lekarza prywatnego należy wypełniać tylko, jeśli spełniają Państwo nowe kryteria Procesu Weryfikacji Lekarza Prywatnego o uznaniu uszczerbku na zdrowiu poprzez proces weryfikacji lekarza prywatnego. Jeśli nie spełniają Państwo kryteriów do weryfikacji lekarza prywatnego, należy odpowiedzieć „Nie” na wszelkie pytania o leczenie przez lekarza niezwiązanego z Programem Zdrowia WTC.  Należy też odpowiedzieć „Nie”, jeśli system wyświetli pytanie o to, czy są Państwo gotowi udzielić informacji dotyczących procesu weryfikacji lekarza prywatnego.  Udzielenie odpowiedzi „Nie” na te pytania zapobiegnie wyświetlaniu przez system pytań dotyczących lekarza prywatnego. 

Language
Question Number
1