U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

6.2 Jak długo mój prawnik może wstrzymywać moją wypłatę?

Question
6.2 Jak długo mój prawnik może wstrzymywać moją wypłatę? (Aktualizacja: 21 sierpnia 2018 r.)
Effective Date
Answer

Syndyk oczekuje, że kancelarie będą przekazywać wnioskodawcom wypłaty należne z tytułu złożonych wniosków w ciągu 30 dni od momentu wpływu na rachunek kancelarii.

Language
Question Number
2