U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

3.7 Osoba z mojej rodziny zmarła, ale przed śmiercią postawiono jej diagnozę nowotworu złośliwego macicy. Myślę, że nowotwór złośliwy macicy był związany z obecnością na miejscu katastrofy z 11 września, jednak przed jej śmiercią nie znajdował się jeszcze

Question
3.7 Osoba z mojej rodziny zmarła, ale przed śmiercią postawiono jej diagnozę nowotworu złośliwego macicy. Myślę, że nowotwór złośliwy macicy był związany z obecnością na miejscu katastrofy z 11 września, jednak przed jej śmiercią nie znajdował się jeszcze na liście chorób Programu Zdrowia WTC kwalifikujących do odszkodowania. Czy teraz, po dodaniu tej choroby do listy, mogę złożyć wniosek o odszkodowanie związane z tym nowotworem? W jaki sposób mogę udowodnić, że nowotwór miał związek z 11 września, jeśli osoba ta nie może udać się do Programu Zdrowia WTC w celu zatwierdzenia?
Effective Date
Answer

Tak, upoważniony osobisty przedstawiciel osoby zmarłej może złożyć wniosek i ubiegać się o odszkodowanie z tytułu nowotworu złośliwego macicy pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie pozostałe kryteria kwalifikujące wymagane przez VCF. Ponieważ osoba zmarła nie może udać się do Programu Zdrowia WTC w celu zatwierdzenia choroby, nowotwór złośliwy macicy zostanie potwierdzony poprzez Proces Weryfikacji Lekarza Prywatnego. Upoważniony przedstawiciel osobisty musi wypełnić i złożyć formularze  dotyczące Procesu Weryfikacji Lekarza Prywatnego wraz z wymaganymi dokumentami, aby choroba mogła zostać poddana ocenie w celu ustalenia, czy może być potwierdzona jako choroba związana z 11 września. Szczegóły i instrukcje dotyczące Procesu Weryfikacji Lekarza Prywatnego można znaleźć tutaj: https://www.vcf.gov/private-physician-process.   

Oprócz wypełnienia formularzy dotyczących Procesu Weryfikacji Lekarza Prywatnego, przedstawiciel osobisty będzie również musiał złożyć wniosek w imieniu osoby zmarłej o odszkodowanie z tytułu nowotworu, lub wnieść poprawki do uprzednio złożonego wniosku, w zależności od konkretnych okoliczności wyszczególnionych poniżej:  

  • Jeśli osoba zmarła złożyła przed śmiercią wniosek w VCF z tytułu uszkodzenia ciała, należy zastosować się do następujących instrukcji: https://www.vcf.gov/resources/when-claimant-passes-away-after-filing-personal-injury-claim
  • Jeśli złożono wniosek w imieniu osoby zmarłej i wniosek ten został już zatwierdzony na podstawie innych kwalifikujących uszczerbków na zdrowiu, wtedy upoważniony przedstawiciel osoby zmarłej może wnieść poprawki do wniosku, aby ubiegać się o dodatkowe odszkodowanie z tytułu nowotworu.
  • Jeśli nie złożono jeszcze żadnego wniosku dla osoby zmarłej i zakłada się, że przyczyna śmierci ma związek z kwalifikującym uszczerbkiem na zdrowiu związanym z 11 września (włącznie z nowotworem złośliwym macicy, jeśli został on potwierdzony w Procesie Weryfikacji Lekarza Prywatnego), wtedy upoważniony przedstawiciel osoby zmarłej będzie musiał złożyć wniosek w jej imieniu.
  • Jeśli nie złożono jeszcze żadnego wniosku dla osoby zmarłej i nie zakłada się, że przyczyna śmierci ma związek z kwalifikującą związaną z 11 września, wtedy upoważniony przedstawiciel osoby zmarłej będzie musiał złożyć wniosek z tytułu uszkodzenia ciała w imieniu osoby zmarłej, aby ubiegać się o odszkodowanie za straty poniesione w wyniku kwalifikujących chorób przed śmiercią.
Language
Question Number
7