U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

3.5 Co zrobić, jeśli nowotwór złośliwy macicy został u mnie zdiagnozowany w przeszłości i nie został jeszcze zatwierdzony przez Program Zdrowia WTC? Czy kwalifikuję się do uzyskania odszkodowania od Funduszu VCF?

Question
3.5 Co zrobić, jeśli nowotwór złośliwy macicy został u mnie zdiagnozowany w przeszłości i nie został jeszcze zatwierdzony przez Program Zdrowia WTC? Czy kwalifikuję się do uzyskania odszkodowania od Funduszu VCF?
Effective Date
Answer

Tak, ale aby otrzymać odszkodowanie od Funduszu VCF, choroba musi zostać uprzednio zatwierdzona przez Program Zdrowia WTC. Jest to wymagane nawet wtedy, jeśli obecnie nie wymagają już Państwo leczenia tego nowotworu. Aby rozpocząć procedurę zatwierdzenia choroby przez Program Zdrowia WTC, prosimy zapoznać się z informacjami dostępnymi w internecie pod adresem https://www.cdc.gov/wtc/uterineCancer_20230118.html lub pod numerem telefonu 1-888-982-4748.

Po zatwierdzeniu nowotworu złośliwego macicy przez Program Zdrowia WTC należy złożyć wniosek lub wnieść poprawkę do obecnego wniosku, aby dodać ten nowotwór jako chorobę kwalifikującą do uzyskania odszkodowania. Na stronie internetowej VCF znajdują się szczegółowe instrukcje jak złożyć nowy wniosek  lub wnieść poprawki (patrz Często Zadawane Pytania Sekcja 5.1) do uprzednio złożonego wniosku. VCF rozpatrzy wniosek i powiadomi Państwa o decyzji. 

Language
Question Number
5