U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

3.4 Program Zdrowia WTC ogłosił 18 stycznia 2023 dodanie nowotworu złośliwego macicy do listy nowotworów kwalifikujących do odszkodowania. Czy mogę otrzymać odszkodowanie z tytułu nowotworu złośliwego macicy, jeśli został on zatwierdzony przez Program Zdr

Question
3.4 Program Zdrowia WTC ogłosił 18 stycznia 2023 dodanie nowotworu złośliwego macicy do listy nowotworów kwalifikujących do odszkodowania. Czy mogę otrzymać odszkodowanie z tytułu nowotworu złośliwego macicy, jeśli został on zatwierdzony przez Program Zdrowia WTC już po złożeniu przeze mnie wniosku w VCF?
Effective Date
Answer

Tak. Z dniem 18 stycznia 2023 wszystkie rodzaje nowotworów złośliwych macicy, włącznie z nowotworem złośliwym endometrium, zostały dodane do listy chorób związanych z WTC i tym samym kwalifikują się do uzyskania odszkodowania od Funduszu VCF, pod warunkiem, że zostały spełnione wszelkie pozostałe kryteria uprawniające do odszkodowania.

Jeśli Państwa wniosek został uprzednio odrzucony z powodu braku kwalifikującej choroby, a nowotwór złośliwy macicy lub nowotwór złośliwy endometrium zostanie zatwierdzony przez Program Zdrowia WTC, wtedy można wnieść poprawki do wniosku. VCF rozpatrzy informacje złożone z poprawką i powiadomi Państwa o decyzji.    

Jeśli otrzymali już Państwo odszkodowanie za inne kwalifikujące choroby, a teraz zatwierdzono nowotwór złośliwy macicy lub nowotwór złośliwy endometrium, wtedy mogą Państwo wprowadzić poprawkę do wniosku i ubiegać się o dodatkowe odszkodowanie związane z tymi nowotworami.

Więcej szczegółów dotyczących wnoszenia poprawek można znaleźć w Sekcji 5 Często Zadawanych Pytań.

Language
Question Number
4