U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

3.2 Czy VCF otrzyma kopie moich akt medycznych od Programu Zdrowia WTC? Czy muszę je dostarczyć razem z moim wnioskiem?

Question
3.2 Czy VCF otrzyma kopie moich akt medycznych od Programu Zdrowia WTC? Czy muszę je dostarczyć razem z moim wnioskiem? (Aktualizacja: 26 grudnia 2019 r.)
Effective Date
Answer

VCF nie otrzymuje kopii akt medycznych w ramach wymiany informacji z Programem Zdrowia WTC. Program Zdrowia WTC tylko dzieli się z VCF informacjami, które pozwalają na stwierdzenie, czy wnioskodawca ma uznany do leczenia uprawniający uszczerbek na zdrowiu. Informacje, które otrzymujemy od Programu Zdrowia WTC to nazwa uszczerbku na zdrowiu, kategoria Programu Zdrowia WTC, do której ten uszczerbek należy, np. Choroba Nowotworowa lub Choroby Górnego Układu Oddechowego, oraz diagnostyczny kod medyczny.  Jeśli Program Zdrowia WTC powiadomi nas, że uznał do leczenia uprawniający uszczerbek na zdrowiu, my zaakceptujemy to uznanie, jako dowód o istnieniu uprawniającego uszczerbku.

Jeśli Program Zdrowia WTC uznał do leczenia uszczerbek na zdrowiu, nie trzeba dostarczać akt medycznych, aby uzyskać odszkodowanie z tytułu strat nieekonomicznych w najniższej kwocie za dany uszczerbek. Podobnie, jeśli uszczerbek na zdrowiu został zidentyfikowany przez VCF, jako przypuszczalnie dotkliwy i działający destrukcyjnie, nie trzeba dostarczać akt medycznych, aby uzyskać odszkodowanie z tytułu strat nieekonomicznych w najwyższej kwocie wyznaczonej ustawowo.  Zobacz też Punkt 2.1.a – „Waluacja strat nieekonomicznych” – w dokumencie Zasady i Procedury VCF wyszczególniający, które uszczerbki uznano za przypuszczalnie dotkliwe.

Jeśli dany uszczerbek na zdrowiu nie jest wyszczególniony, jako uznany przez VCF za przypuszczalnie dotkliwy i znacząco upośledzający czynności życia codziennego, lub gdy jego uznanie do leczenia nie oddaje jego dotkliwości, można dostarczyć niedawne akta medyczne (np., z ostatnich trzech lat przed złożeniem wniosku o odszkodowanie), aby udowodnić jego dotkliwość i wpływ w celu ustalenia czy należy się podwyższone odszkodowanie z tytułu strat nieekonomicznych.  Te akta medyczne mogą odnosić się do pobytów w szpitalu, przebytych operacji, nagłego leczenia i/lub leczenia efektów ubocznych uszczerbku; wyniki badan i przepisane leczenie, które pokazują dotkliwość uszczerbku, lub akta medyczne pokazujące dotkliwość i efekt uszczerbku na życie codzienne.  Punkt 2.1.b. – „Dokumentacja Strat Nieekonomicznych” w dokumencie Zasady i Procedury VCF zawiera listę typów dokumentów, które są przydatne w ocenie takiego wniosku.  Należy dostarczyć dokumenty odnoszące się tylko do uprawniających uszczerbków na zdrowiu związanych z 11 września.  Podkreślenie w aktach medycznych odpowiednich informacji jest bardzo przydatne i może przyspieszyć rozpatrywanie wniosku, ponieważ ułatwi to VCF znalezienie odpowiednich informacji.

Nie trzeba dostarczać kompletnych i pełnych akt medycznych razem z wnioskiem.  Dokument od lekarza prowadzącego opisujący historię choroby i leczenia często wystarczy do udowodnienia zakresu strat nieekonomicznych.

Language
Question Number
2