U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

3.2 Czy VCF otrzyma kopie moich akt medycznych od Programu Zdrowia WTC? Czy muszę je dostarczyć razem z moim wnioskiem?

Question
3.2 Czy VCF otrzyma kopie moich akt medycznych od Programu Zdrowia WTC? Czy muszę je dostarczyć razem z moim wnioskiem? (Aktualizacja: 7 kwietnia 2021 r.)
Effective Date
Answer

VCF nie otrzymuje kopii akt medycznych w ramach wymiany informacji z Programem Zdrowia WTC. Program Zdrowia WTC tylko dzieli się z VCF informacjami, które pozwalają na stwierdzenie czy wnioskodawca ma zakwalifikowany uprawniający uszczerbek na zdrowiu. Informacje, które otrzymujemy od Programu Zdrowia WTC to nazwa uszczerbku na zdrowiu, kategoria Programu Zdrowia WTC do której ten uszczerbek należy, np. Choroba Nowotworowa lub Choroby Górnego Układu Oddechowego, oraz diagnostyczny kod medyczny.  Jeśli Program Zdrowia WTC powiadomi nas, że uznał do leczenia uprawniający uszczerbek na zdrowiu, my zaakceptujemy to uznanie jako dowód o istnieniu uprawniającego uszczerbku.

Jeśli Program Zdrowia WTC uznał do leczenia uszczerbek na zdrowiu, nie wymagamy dostarczenia akt medycznych w celu uzyskania odszkodowania z tytułu strat nieekonomicznych w najniższej kwocie za dany uszczerbek. Podobnie, jeśli uszczerbek na zdrowiu został zidentyfikowany przez VCF jako przypuszczalnie dotkliwy i działający destrukcyjnie, nie wymagamy dostarczenia akt medycznych w celu uzyskania odszkodowania z tytułu strat nieekonomicznych w najwyższej kwocie wyznaczonej ustawowo.  Punkt 2.1.a – „Waluacja strat nieekonomicznych” – w dokumencie Zasady i Procedury VCF zawiera wyszczególnienie chorób, które uznano za przypuszczalnie dotkliwe.

Jeśli dany uszczerbek na zdrowiu nie jest wyszczególniony na liście chorób, które Fundusz VCF uznał za przypuszczalnie dotkliwe i znacząco upośledzające czynności życia codziennego, lub gdy jego uznanie do leczenia nie oddaje jego dotkliwości, można dostarczyć niedawne akta medyczne (np., z ostatnich trzech lat przed złożeniem wniosku o odszkodowanie), aby udowodnić jego dotkliwość i wpływ w celu ustalenia czy należy się podwyższone odszkodowanie z tytułu strat nieekonomicznych.  Te akta medyczne mogą odnosić się do pobytów w szpitalu, przebytych operacji, nagłego leczenia i/lub leczenia efektów ubocznych uszczerbku; mogą to również być wyniki badań i przepisane leczenie, które pokazują dotkliwość uszczerbku, lub akta medyczne pokazujące dotkliwość i efekt uszczerbku na życie codzienne.  Punkt 2.1.c. – „Dokumentacja Strat Nieekonomicznych” w dokumencie Zasady i Procedury VCF zawiera listę rodzajów dokumentów, które są przydatne w ocenie takiego wniosku.  Prosimy o dostarczenie tylko dokumentów odnoszących się do uprawniających uszczerbków na zdrowiu związanych z 11 września a nie innych chorób oraz podkreślenie mazakiem w aktach medycznych odpowiednich informacji lub przygotowanie pisemnego streszczenia kierującego nas do odpowiednich stron w aktach medycznych. Fundusz VCF nie będzie analizował dużej ilości akt medycznych (tzn., powyżej 75 stron), dostarczonych bez podkreśleń mazakiem lub pisemnego streszczenia.

Nie wymagamy dołączenia do wniosku kompletnych i pełnych akt medycznych jeśli akta medyczne dostarczono jako materiał dowodowy.  Dokument od lekarza prowadzącego opisujący historię choroby i leczenia często wystarczy do udowodnienia zakresu strat nieekonomicznych.

Language
Question Number
2