U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

3.1 Czy Program Zdrowia WTC jest częścią VCF?

Question
3.1 Czy Program Zdrowia WTC jest częścią VCF? (Aktualizacja: 7 kwietnia 2021 r.)
Effective Date
Answer

Nie, Fundusz VCF i Program Zdrowia WTC to dwa odrębne programy i każdy z nich ma swoje własne zasady dotyczące procesu rejestracji, kryteriów kwalifikowalności i misję. Program Zdrowia WTC jest zarządzany przez Departament Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych i zapewnia monitorowanie i opiekę medyczna służbom ratowniczym, które pracowały przy WTC i na powiązanych miejscach w Mieście Nowy Jork, Pentagonie i Shanksville, PA, oraz osobom ocalałym, które były na Obszarze Katastrofy Miasta Nowy Jork określonym przez Program Zdrowia WTC i podczas wymaganych ram czasowych. Fundusz VCF jest zarządzany przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych i wypłaca odszkodowania tym, u których zdiagnozowano zakwalifikowaną chorobę związaną z wydarzeniami 11 września i którzy spełniają kryteria kwalifikowalności określone przez Fundusz VCF. Zapisanie się do Programu Zdrowia WTC nie powoduje rejestracji w Funduszu VCF ani złożenia wniosku w Państwa imieniu.

Language
Question Number
1