U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

3.1 Czy Program Zdrowia WTC jest częścią VCF?

Question
3.1 Czy Program Zdrowia WTC jest częścią VCF? (Dodano: 22 marca 2017 r.)
Effective Date
Answer

Nie, Program Zdrowia WTC i Fundusz VCF to dwa różne programy. Program Zdrowia WTC zapewnia nadzór medyczny i leczenie fizycznych obrażeń i uszczerbków na zdrowiu spowodowanych wydarzeniami z 11 września 2001 r. VCF zapewnia odszkodowania za straty wynikające z fizycznych obrażeń i uszczerbków na zdrowiu związanych z wydarzeniami z 11 września 2001 r. Rejestracji w obydwu tych programach należy dokonać oddzielnie. Przystąpienie do Programu Zdrowia WTC nie powoduje automatycznego zarejestrowania w VCF. Jeżeli osoba jest objęta leczeniem lub nadzorem w ramach Programu Zdrowia WTC, nie oznacza to, że jest ona automatycznie uprawniona do otrzymania odszkodowania z VCF. Więcej informacji na temat Programu Zdrowia WTC można znaleźć na jego stronie internetowej.

Language
Question Number
1