U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

1.5 Jak mogę dodać prawnika do mojego wniosku lub go zmienić?

Question
1.5 Jak mogę dodać prawnika do mojego wniosku lub go zmienić? (Aktualizacja: 7 kwietnia 2021 r.)
Effective Date
Answer

Aby dodać, zmienić lub usunąć prawnika wcześniej wskazanego we wniosku, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na Formularzu Zmiany Prawnika oraz dołączyć ten wypełniony i podpisany formularz do swojego wniosku. Po otrzymaniu przez VCF wypełnionego formularza i wszystkich wymaganych dokumentów, zaktualizujemy Państwa wniosek, w tym informacje dotyczące tego, kto będzie otrzymywał korespondencję i kto będzie miał dostęp do wniosku online.

Nie należy składać nowej rejestracji lub wniosku tylko w celu zmiany prawnika. To odnosi się również do sytuacji, gdzie istniejący wniosek został rozpatrzony lub wypłacony, a celem jest złożenie poprawki z prośbą o uznanie nowego uszczerbku na zdrowiu lub wypłacenie dodatkowego odszkodowania. Po złożeniu Formularza Zmiany Prawnika, VCF uaktualni istniejący wniosek i nowy prawnik będzie mógł złożyć poprawki lub dokumenty w Państwa imieniu.

Language
Question Number
5