U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

1.5 Jak mogę dodać prawnika do mojego wniosku lub go zmienić?

Question
1.5 Jak mogę dodać prawnika do mojego wniosku lub go zmienić? (Aktualizacja: 20 grudnia 2018 r.)
Effective Date
Answer

Aby dodać prawnika do wniosku lub zmienić bądź usunąć prawnika wcześniej wskazanego we wniosku, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na Formularzu Zmiany Prawnika oraz dołączyć wypełniony i podpisany formularz do swojego wniosku. Należy pamiętać o tym, że w przypadku dodawania lub zmiany prawnika zarówno Państwo, jak i Państwa prawnik zobowiązani będą również przedłożyć wraz z formularzem niektóre dokumenty. Po otrzymaniu przez VCF wypełnionego formularza i wszystkich wymaganych dokumentów Państwa wniosek zostanie zaktualizowany, w tym o informacje dotyczące tego, kto będzie otrzymywał korespondencję i kto będzie miał dostęp do wniosku online.

Jeśli chce się zmienić lub usunąć prawnika wskazanego we wniosku, należy złożyć Formularz Zmiany Prawnika. Nie powinno się składać nowej rejestracji lub wniosku tylko w celu zmiany prawnika. To odnosi się również do sytuacji, gdzie istniejący wniosek został rozpatrzony lub wypłacony, a celem jest złożenie poprawki z prośbą o uznanie nowego uszczerbku na zdrowiu lub wypłacenie dodatkowego odszkodowania. Po złożeniu Formularza Zmiany Prawnika, VCF uaktualni istniejący wniosek i nowy prawnik będzie mógł złożyć poprawki lub dokumenty w Państwa imieniu.

Należy pamiętać o tym, że jeżeli zmieniają Państwo prawnika lub usuwają prawnika wskazanego we wniosku i wcześniej złożyli Państwo dokumenty upoważniające VCF do wypłaty odszkodowania za pośrednictwem Państwa poprzedniego prawnika, tego zlecenia nie można zmienić, jeśli status wniosku w systemie online przeszedł na „Special Master Review” (Rozpatrywanie przez Syndyka). Można nadal usunąć lub zmienić prawnika związanego z wnioskiem na potrzeby ewentualnego odwołania lub poprawek. Jeśli w wyniku odwołania lub poprawek zmianie ulegnie wysokość przyznanego odszkodowania, a Wnioskodawca przekaże nowe instrukcje dotyczące wypłat, nowe instrukcje będą miały zastosowanie do wypłaty wynikającej z odwołania lub poprawki oraz wszystkich kolejnych wypłat. Należy pamiętać, że bez względu na sposób otrzymywania wypłat od VCF, wnioskodawcy są odpowiedzialni za wszelkie płatności należne prawnikowi na mocy umowy pomiędzy prawnikiem i wnioskodawcą.

Language
Question Number
5