U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

1.4 Czy do złożenia wniosku muszę mieć prawnika?

Question
1.4 Czy do złożenia wniosku muszę mieć prawnika? (Aktualizacja: 7 kwietnia 2021 r.)
Effective Date
Answer

Nie, prawnik nie jest konieczny do złożenia wniosku do VCF i wnioski złożone przez prawników nie są traktowane priorytetowo w stosunku do tych, które zostały złożone bez reprezentacji prawnika. Rozpatrujemy wszystkie wnioski stosując te same zasady i naliczamy wszystkie odszkodowania wykorzystując tę samą metodologię, bez względu na to, czy prawnik zajmował się wnioskiem. Posiadamy sporo źródeł informacji, które są przeznaczone do pomocy osobom indywidualnym przy składaniu wniosków, na przykład bezpłatną Linię Pomocy Telefonicznej obsługiwaną przez przedstawicieli dwujęzycznych i tłumaczy ustnych każdego języka. Przedstawiciele Linii Pomocy Telefonicznej odpowiedzą na każde pytanie związane z procesem rozpatrywania wniosków, pomogą wypełnić formularz wniosku oraz wytłumaczą, które dokumenty uzupełniające należy złożyć z wnioskiem. Z Linią można się skontaktować w celu uzyskania informacji ogólnych lub również umówić się na konkretny termin w celu uzyskania pomocy od przedstawiciela Linii przy wypełnieniu i złożeniu wniosku. Jeśli wnioskodawca zdecyduje się na zaangażowanie prawnika do prowadzenia wniosku, prawo określa górną granice stawki, którą prawnik może zażądać. Prawnicy nie mogą poobierać opłat wyższych niż 10% wartości odszkodowania naliczonego przez Fundusz VCF.

Language
Question Number
4