U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

1.3 Czy istnieje możliwość przyśpieszenia rozpatrywania mojego wniosku?

Question
1.3 Czy istnieje możliwość przyśpieszenia rozpatrywania mojego wniosku? (Aktualizacja: 9 grudniem 2022 r.)
Effective Date
Answer

Tak. W przypadku choroby śmiertelnej lub ciężkiej sytuacji finansowej, można złożyć prośbę do VCF o przyspieszony tryb rozpatrywania wniosku.  VCF za ciężką sytuację finansową uważa bliskie lub nieuniknione zajęcie obciążonej nieruchomości lub bezdomność, poparte odpowiednią dokumentacją.  Aby ubiegać się o przyspieszony tryb rozpatrywania wniosku, Państwo lub Państwa prawnik (jeśli takowy został zaangażowany do prowadzenia wniosku VCF) musi skontaktować się z Linią Pomocy Telefonicznej VCF pod numerem 1-855-885-1555 i załadować do wniosku odpowiednią dokumentację.  Należy również złożyć kompletny formularz wniosku i wszystkie dokumenty uzupełniające, aby Fundusz VCF miał wszystkie informacje wymagane do podjęcia decyzji. Wnioskodawcy, którzy są reprezentowani prawnie, powinni skontaktować się z prawnikiem.  Fundusz VCF rozpatrzy prośbę i powiadomi, z reguły w przeciągu 48 godzin, czy przyspieszony tryb rozpatrywania został zaaprobowany czy nie. Wnioski rozpatrywane w trybie przyspieszonym, zakładając, że zawierają one wszystkie wymagane dokumenty, często otrzymują wyliczenie odszkodowania i przekazaną płatność w przeciągu tylko 3-4 tygodni.  W tych sytuacjach, wypłata odszkodowania następuje natychmiastowo po wydaniu decyzji z naliczeniem odszkodowania, ale przy zachowaniu prawa do odwołania w przeciągu 30 dni.

Language
Question Number
3