U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

1.3 Czy istnieje możliwość przyśpieszenia rozpatrywania mojego wniosku?

Question
1.3 Czy istnieje możliwość przyśpieszenia rozpatrywania mojego wniosku? (Dodano: 17 października 2018 r.)
Effective Date
Answer

Tak. W przypadku choroby śmiertelnej lub ciężkiej sytuacji finansowej, można złożyć prośbę do VCF o szybki tryb rozpatrzenia wniosku.  VCF, jako ciężką sytuację finansową uważa bliskie lub nieuniknione zajęcie obciążonej nieruchomości, odcięcie usług komunalnych lub inne podobne okoliczności poparte odpowiednią dokumentacją.  Aby ubiegać się o przyspieszony tryb rozpatrzenia wniosku, należy skontaktować się z Linią Pomocy Telefonicznej VCF pod numerem 1-855-885-1555 i załadować do wniosku odpowiednią dokumentację.  Należy również złożyć kompletny wniosek i wszystkie dokumenty uzupełniające, aby Fundusz VCF miał wszystkie informacje wymagane do podjęcia decyzji. Wnioskodawcy, którzy są reprezentowani prawnie, powinni skontaktować się z prawnikiem.  Fundusz VCF rozpatrzy prośbę i powiadomi, z reguły w przeciągu 48 godzin, czy przyspieszony tryb rozpatrzenia został zaaprobowany czy nie. Wnioski rozpatrywane w trybie przyspieszonym, zakładając, że wszystkie wymagane dokumenty zostały dostarczone, często otrzymują wyliczenie odszkodowania i przekazaną płatność w przeciągu tylko 3-4 tygodni.  W tych sytuacjach, płatność odszkodowania jest przesyłana natychmiastowo po wydaniu pisma z naliczeniem odszkodowania, ale przy zachowaniu prawa do odwołania w przeciągu 30 dni. 

Language
Question Number
3