U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

1.12 Myślę, że producent produktu lub lekarz przyczynił się do, spowodował lub pogorszył moją chorobę związaną z wydarzeniami 11 września (lub przyczynił się lub spowodował śmierć zmarłej ofiary). Czy mogę pozwać producenta lub lekarza i nadal uczestniczy

Question
1.12 Myślę, że producent produktu lub lekarz przyczynił się do, spowodował lub pogorszył moją chorobę związaną z wydarzeniami 11 września (lub przyczynił się lub spowodował śmierć zmarłej ofiary). Czy mogę pozwać producenta lub lekarza i nadal uczestniczyć w Funduszu VCF?
Effective Date
Answer

Data wejścia w życie: 29 lipca 2021 r.

Nie. Pozew przeciwko producentowi produktu o odpowiedzialność za produkt lub przeciwko lekarzowi za błąd w sztuce lekarskiej opiera się na teorii prawnej, że to produkt lub lekarz spowodował, przyczynił się lub zaostrzył chorobę związaną z wydarzeniami 11 września. Tego rodzaju pozwy są objęte zrzeczeniem się prawa do pozwu określonym w ustawie, na podstawie której działa Fundusz VCF. Oznacza to, że aby kwalifikować się do otrzymania odszkodowania, składając wniosek o odszkodowanie z Funduszu VCF, musisz zrzec się prawa do udziału w tego typu procesach sądowych i musisz dotrzymać terminów ugody i oddalenia pozwu określonych w Sekcji 1.3 Zasad i Procedur VCF.

Należy pamiętać, że wszelkie działania mające na celu rozstrzygnięcie pozwu ugodowo są szczególnie odradzane, ponieważ VCF jest programem alternatywnym do drogi sądowej. Jeśli rozstrzygniesz pozew, który jest objęty zrzeczeniem się po upływie obowiązującego terminu, nie będziesz uprawniony do otrzymania odszkodowania od Funduszu VCF, nawet jeśli nie zdiagnozowano lub nie potwierdzono choroby objętej ubezpieczeniem w momencie składania lub rozstrzygania pozwu. Fundusz VCF może czynić wyjątki w przypadku nieterminowego odrzucenia pozwu w odpowiednich przypadkach, ale nie może, zgodnie ze swoimi wymogami ustawowymi, czynić wyjątków w przypadku nieterminowych ugód.

Language
Question Number
12