U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

1.10 Czy mogę się ubiegać o odszkodowanie zarówno od VCF jak i od U.S. Victims of State Sponsored Terrorism Fund („USVSST”)

Question
1.10 Czy mogę się ubiegać o odszkodowanie zarówno od VCF jak i od U.S. Victims of State Sponsored Terrorism Fund („USVSST”) (Aktualizacja: 7 kwietnia 2021 r.)
Effective Date
Answer

Tak, jednakże prawo wymaga, żeby Fundusz VCF potrącił jakiekolwiek świadczenia otrzymane ze źródeł dodatkowych i związane z atakami 11 września. Z tego względu, płatności uzyskane od Funduszu USVSST przez wnioskodawców, którzy są również uprawnieni do otrzymania odszkodowania od Funduszu VCF podlegają potraceniom przez Fundusz VCF. Dokładniej, Fundusz VCF jest zobowiązany do potracenia płatności z Funduszu USVSST wypłaconych za szkody związane z wydarzeniami 11 września u tej samej ofiary.

Więcej informacji można uzyskać w Punkcie 3.9 Zasad i Procedur VCF.

Language
Question Number
10