U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

1.10 Czy mogę się ubiegać o odszkodowanie zarówno od VCF jak i od U.S. Victims of State Sponsored Terrorism Fund („USVSST”)

Question
1.10 Czy mogę się ubiegać o odszkodowanie zarówno od VCF jak i od U.S. Victims of State Sponsored Terrorism Fund („USVSST”) (Aktualizacja: 29 stycznia 2020 r.)
Effective Date
Answer

Tak. 11 listopada 2019 r. Kongres uchwalił Ustawę Wyjaśnienia Funduszu USVSST, która teraz pozwala ofiarom 11 września, ich wdowom i osobom zależnym – specjalnie zdefiniowanym w Ustawie – do otrzymania odszkodowania z Funduszu USVSST nawet jeśli te osoby wcześniej się ubiegały lub otrzymały odszkodowanie od Funduszu VCF.

Jest to ustawodawcza zmiana poprzedniej wersji ustawy, która stanowiła, że niektórzy wnioskodawcy nie otrzymają odszkodowania od Funduszu USVSST, jeśli jednocześnie ubiegali się o odszkodowanie od Funduszu VCF. W rezultacie, jeśli wniosek został prawomocnie wycofany z Funduszu VCF w celu ubiegania się o odszkodowanie od Funduszu USVSST, VCF nie będzie honorował wycofania. Zamiast tego, Fundusz VCF ponownie zacznie rozpatrywać wniosek biorąc pod uwagę jako datę priorytetową jego datę priorytetową jaka obowiązywała w czasie jego wycofania.

Należy zauważyć, że Fundusz VCF jest zobowiązany potrącić od wypłaconego odszkodowania należności uzyskane ze źródeł dodatkowych i związane z atakami 11 września. W rezultacie, odszkodowania wypłacone przez USVSST osobom, które mogą ubiegać się o odszkodowanie od Funduszu VCF, będą podlegać potrąceniu przez Fundusz VCF. Co więcej, VCF jest zobowiązany potrącić opłaty uzyskane za uszkodzenia ciała związane z wydarzeniami 11 września u tej samej ofiary. Jeśli ofiara VCF i ofiara USVSST nie są tą samą osobą (na przykład wniosek do Funduszu USVSST został złożony, ponieważ wyrok sądowy przydzielił odszkodowanie za śmierć rodzica, małżonka lub rodzeństwa nawet, jeśli wnioskodawca jest tą samą osobą), VCF nie musi potrącić takiego odszkodowania.

  • Jeśli wnioskodawca równolegle złożył wniosek do Funduszu USVSST i wniosek do Funduszu VCF, a VCF jeszcze nie rozpatrzył wniosku, to Fundusz VCF będzie kontynuował rozpatrywanie wniosku do osiągniecia decyzji i poinformuje wnioskodawcę o odszkodowaniu. Jednakże, Fundusz VCF nie wypłaci odszkodowania do momentu, gdy jest znana wielkość płatności z Funduszu USVSST. Fundusz USVSST może kontynuować płatności do roku 2030, więc wyplata odszkodowania od Funduszu VCF może być wstrzymana do tego czasu. Dodatkowe informacje można znaleźć w FAQ 4.13 odnoszącym się do Funduszu USVSST. 
  • Jeśli wnioskodawca równolegle złożył wniosek do Funduszu USVSST i wniosek do Funduszu VCF, a VCF już podjął decyzje i wypłacił odszkodowanie, to prosimy zauważyć, że jeśli odszkodowanie od VCF i jakakolwiek kolejna płatność od Funduszu USVSST są dokonane za uszczerbki na zdrowiu u tej samej ofiary, to Fundusz VCF jest według prawa zobligowany do odzyskania kwoty płatności z Funduszu USVSST wypłaconej ofierze, dodanej do masy spadkowej ofiary lub wypłaconej spadkobiercom, którą otrzymano za te same szkody lub śmierć stanowiące podstawę do odszkodowania otrzymanego z Funduszu VCF2. Wnioskodawcy, którzy wcześniej otrzymali odszkodowanie od Funduszu VCF2 jednocześnie są zobowiązani do poinformowania Funduszu VCF (poprzez wypełnienie Formularzu Aktualizacji Informacji o Należności ze Źródeł Dodatkowych) o płatności z Funduszu USVSST dokonanych za te same uszczerbki na zdrowiu lub śmierć jeśli dokładnie te uszczerbki na zdrowiu lub śmierć były podstawą do wypłaty odszkodowania z Funduszu VCF2, bez względu na to czy płatność z Funduszu USVSST otrzymała ta sama osoba, która otrzymała płatność od Funduszu VCF, oraz będą musieli zwrócić do Funduszu VCF kwotę stanowiącą równowartość płatności otrzymanych z Funduszu USVSST dotyczącej tej samej ofiary i nie wyższej niż całkowita kwota odszkodowania z Funduszu VCF2.

W celu uzyskania informacji odnośnie uprawnień do składania wniosków do Funduszu USVSST, informacji jak złożyć wniosek, terminów składania wniosków lub informacji jak Fundusz USVSST będzie traktował odszkodowania uzyskane od Funduszu VCF (zarówno VCF1 jak i VCF2), należy przeczytać materiały opublikowane na stronie internetowej Funduszu USVSST www.usvsst.com. Proszę pamiętać o obowiązku powiadomienia VCF w przypadku otrzymania lub uznania uprawnień do otrzymania nowych należności ze źródeł dodatkowych – również po otrzymaniu decyzji o odszkodowaniu lub wypłaty odszkodowania – przed zamknięciem Funduszu VCF 1 października 2090 roku. Formularz Aktualizacji Informacji o Należności ze Źródeł Dodatkowych informuje, iż powiadomienie o płatności otrzymanej w ramach należności ze źródeł dodatkowych po złożeniu wniosku do Funduszu VCF odnosi się do każdej płatności wypłaconej lub należnej ofierze, spadkobiercom lub dodanej do masy spadkowej za szkody poniesione przez ofiarę lub jej śmierć związane z terrorystycznymi katastrofami lotniczymi 11 września 2001 roku lub usuwanie gruzu w bezpośrednim następstwie katastrof.

Language
Question Number
10