U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Wpływ COVID-19 (Koronawirusa) na Działalność Funduszu VCF.

Z dnia 5 października 2021 r.

Fundusz VCF kontynuuje obecnie działalność, choć nadal występują opóźnienia w niektórych etapach rozpatrywania wniosków.  Prosimy o przeczytanie poniższych informacji oraz o sprawdzanie naszej strony w celu otrzymania aktualnych wiadomości.

 • Linia Pomocy Telefonicznej VCF: Linia Pomocy Telefonicznej kontynuuje działalność od poniedziałku do piątku od 8:30 rano do 5:00 po południu Czasu Wschodniego. W dalszym ciągu ilość osób kontaktujących się z nami przez telefon jest wyższa, więc prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość. Prosimy o niezostawianie wiadomości w poczcie głosowej prosząc o kontakt telefoniczny z wyjątkiem, gdy istnieje wymagająca szybkiego działania okoliczność dotycząca Państwa wniosku. 
 • Wypłacanie Odszkodowań: Syndyk rozumie, że wiele wnioskodawców martwi się o wpływ aktualnej sytuacji na otrzymanie odszkodowania. Odszkodowania są wypłacane codziennie i współpracujemy z naszymi partnerami w celu zminimalizowania opóźnień.
 • Poczta Przychodząca: Przetwarzamy pocztę przychodzącą codziennie, ale z ograniczoną ilością personelu w naszych biurach. Z tego względu występują opóźnienia dostępu w systemie wniosków online do dokumentów otrzymanych przez nas pocztą. Mogą Państwo nam pomoc w minimalizowaniu opóźnień przez elektroniczne ładowanie dokumentów do wniosków kiedykolwiek jest to możliwe i wysyłanie pocztą tylko dokumentów, które Fundusz VCF wymaga w oryginale.
 • Przesłuchania: W celu ochrony narażonych wnioskodawców, przesłuchania osobiste pozostają zawieszone do odwołania. Jeśli Państwo złożyli odwołanie od decyzji w sprawie wniosku, pracownik VCF skontaktuje się albo z Państwem albo z Państwa prawnikiem (jeśli dotyczy) odnośnie kolejnych etapów odwołania. Przesłuchania odnośnie naliczania odszkodowania w chwili obecnej odbywają się telefonicznie. Przesłuchania odnośnie uznania uprawnień odbywają się jako wideo konferencje. Prosimy o oczekiwanie na wiadomość od Funduszu VCF o przesłuchaniu i niekontaktowanie się z Linią Pomocy Telefonicznej z pytaniami o przesłuchania. 
 • Wysyłanie Korespondencji: Wszystkie pisma można przejrzeć we wniosku w systemie online. Jeśli nie mają Państwo dostępu do wniosku online, prosimy o skontaktowanie się z Państwa prawnikiem (jeśli dotyczy) lub zadzwonienie na numer Linii Pomocy Telefonicznej VCF. Instrukcje dostępu do korespondencji załadowanej do wniosku można znaleźć tutaj.

  * W kwietniu tego roku Fundusz VCF umieścił  na swojej stronie ważne aktualizacje dotyczące wysyłania korespondencji. To jest kolejna aktualizacja tamtych zasad.

  W okresie od 30 marca 2020 r. do 8 września 2021 r. Fundusz VCF nie wysyłał pocztą większości pism, jednak na bieżąco kontynuował generowanie pism, których elektroniczne wersje były codziennie ładowane do wniosków dostępnych w systemie online. W tym czasie okresowo wysyłaliśmy niektóre pisma pocztą, aby powiadamiać wnioskodawców o ważnych decyzjach dotyczących ich wniosków.  

  Dnia 9 września 2021 r. Fundusz VCF wznowił codzienne wysyłanie pocztą wydrukowanych pism do wszystkich wnioskodawców. Oznacza to, że będziemy do Państwa wysyłać pocztą egzemplarze wszelkich pism od VCF wygenerowanych w Państwa sprawie. Każde pismo będzie wysyłane pocztą w tym samym dniu, w którym zostanie załadowane do systemu online.  

  • UWAGA dotycząca wnioskodawców, którzy reprezentowani prawnie: Fundusz VCF nie wysyła pocztą osobnych egzemplarzy pism zaadresowanych do prawników. Państwa prawnik może przeglądać wszystkie wygenerowane dla Państwa pisma w systemie online. 
   Fundusz VCF będzie nadal wysyłał pocztą do prawników niektóre pisma, takie jak pisemne powiadomienie o tym, że wnioskodawca odwołał lub zmienił swoją reprezentację prawną.  
 • Terminy: Wszystkie terminy zawarte w pismach pozostają bez zmian, z wyszczególnieniem:
  • Decyzje o Naliczeniu Odszkodowania i Decyzje o Uznaniu Uprawnień: Odwołanie można złożyć tylko w przeciągu 30 dni wyszczególnionych w piśmie. W wydrukowanym egzemplarzu pisma otrzymanym pocztą będzie podany ten sam 30-dniowy termin złożenia odwołania, który podany jest w elektronicznej wersji załadowanej do wniosku online.      
   Terminy przesłuchań są ustalane w kolejności otrzymania przez Fundusz VCF formularza odwołania. Więcej informacji można znaleźć powyżej w sekcji „Przesłuchania.”
  • Pisma Powiadamiające o Brakujących Dokumentach: Zalecamy odpowiadanie na pisma powiadamiające o brakujących dokumentach w wyznaczonych terminach w celu uniknięcia opóźnień w rozpatrywaniu wniosku. Zdajemy sobie sprawę, że niektórych dokumentów mogą Państwo nie być w stanie uzyskać w tym czasie, i jeśli Fundusz VCF wyda decyzję odnośnie do Państwa wniosku bez brakujących dokumentów, mogą Państwo złożyć poprawkę do wniosku i dostarczyć brakujące dokumenty po ich uzyskaniu. Fundusz VCF rozpatrzy poprawkę i powiadomi Państwa o jej odnośnej decyzji.

Dziękujemy Państwu za cierpliwość, gdy kontynuujemy wprowadzanie zmian w działalności Funduszu i koncentrujemy się na zdrowiu i bezpieczeństwie naszych pracowników w tym trudnym okresie.

Szukasz informacji odnośnie wpływu COVID-19 na Program Zdrowia World Trade Center („Program Zdrowia WTC”)? Program Zdrowia WTC to instytucja oddzielna od Funduszu VCF. Aktualne informacje o Programie Zdrowia WTC są dostępne na stronie COVID-19 Programu Zdrowia WTC.

Last updated
October 5, 2021