U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

Wpływ COVID-19 (Koronawirusa) na Działalność Funduszu VCF Z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Fundusz VCF kontynuuje obecnie działalność, choć nadal występują opóźnienia w niektórych etapach rozpatrywania wniosków.  Prosimy o przeczytanie poniższych informacji, dostosowanie się do zaleceń oraz o sprawdzanie naszej strony w celu otrzymania aktualnych wiadomości.

Terminy przesłuchań są ustalane w kolejności otrzymania przez Fundusz VCF formularza odwołania. Więcej informacji można znaleźć powyżej w sekcji „Przesłuchania.”

 • Linia Pomocy Telefonicznej VCF: Linia Pomocy Telefonicznej kontynuuje działalność od poniedziałku do piątku od 8:30 rano do 5:00 po południu Czasu Wschodniego. W dalszym ciągu ilość osób kontaktujących się z nami przez telefon jest wyższa, więc prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość. Prosimy o niezostawianie wiadomości w poczcie głosowej prosząc o kontakt telefoniczny z wyjątkiem, gdy istnieje wymagająca szybkiego działania okoliczność dotycząca Państwa wniosku. 
 • Wypłacanie Odszkodowań: Syndyk rozumie, że wiele wnioskodawców martwi się o wpływ aktualnej sytuacji na otrzymanie odszkodowania. Odszkodowania są wypłacane codziennie i współpracujemy z naszymi partnerami w celu zminimalizowania opóźnień.
 • Przesłuchania: W celu ochrony narażonych wnioskodawców, przesłuchania osobiste pozostają zawieszone do odwołania. Jeśli Państwo złożyli odwołanie od decyzji w sprawie wniosku, pracownik VCF skontaktuje się albo z Państwem albo z Państwa prawnikiem (jeśli dotyczy) odnośnie kolejnych etapów odwołania. Przesłuchania odnośnie naliczania odszkodowania w chwili obecnej odbywają się telefonicznie. Przesłuchania odnośnie uznania uprawnień odbywają się jako wideo konferencje. Prosimy o oczekiwanie na wiadomość od Funduszu VCF o przesłuchaniu i niekontaktowanie się z Linią Pomocy Telefonicznej z pytaniami o przesłuchania. 
 • Wysyłanie Korespondencji: Fundusz VCF kontynuuje generowanie pism codziennie i ich wersje elektroniczne są ładowane codziennie do wniosków w systemie online. Wszystkie pisma można przejrzeć we wniosku w systemie online. Jeśli nie mają Państwo dostępu do wniosku, prosimy o skontaktowanie się z Państwa prawnikiem (jeśli dotyczy) lub zadzwonienie na numer Linii Pomocy Telefonicznej. Instrukcje dostępu do korespondencji załadowanej do wniosku można znaleźć tutaj.
  • Drukowanie i wysyłanie oryginałów pism wygenerowanych od marca 2020 r.: Zgodnie z informacjami podanymi uprzednio do publicznej wiadomości, Fundusz VCF w marcu 2020 r. przestał drukować i wysyłać pocztą pisma ze względu na kwestie bezpieczeństwa podyktowane przez okoliczności pandemii COVID-19. Po wznowieniu normalnej działalności, mieliśmy na celu wydrukowanie i wysłanie pocztą decyzji o naliczonym odszkodowaniu, decyzji o uznaniu uprawnień oraz pism potwierdzających przekazanie płatności odszkodowania, które zostały wygenerowane w okresie ograniczonej działalności. Biorąc pod uwagę, że nasze biura pozostają zamknięte o wiele dłużej niż się spodziewaliśmy oraz że wszystkie te pisma są dostępne we wnioskach online (i mogą zostać wydrukowane z tego systemu), podjęliśmy poniższe decyzje, które weszły w życie od 22 kwietnia 2021 r.:
   • Dotyczy wnioskodawców, którzy nie są reprezentowani prawnie: Okresowo drukujemy i wysyłamy pocztą decyzje o naliczonym odszkodowaniu, decyzje o uznaniu uprawnień oraz pisma potwierdzające przekazanie płatności odszkodowania skierowane do wnioskodawców, którzy nie są reprezentowani przez prawnika i nadal tak będziemy postępować. Prosimy o regularne sprawdzanie wniosków online, aby nie przeoczyć ważnej korespondencji od VCF. Prosimy o kontakt z Linia Pomocy Telefonicznej, jeśli potrzebują Państwo pomocy przy dostępie do wniosku online lub przeglądaniu korespondencji.
   • Dotyczy wnioskodawców, którzy są reprezentowani prawnie: Wnioskodawcy, którzy są reprezentowani przez prawnika otrzymają pocztą pismo, które powiadomi ich o wygenerowaniu korespondencji związanej z ich wnioskiem, kierując do przejrzenia pisma we wniosku online lub do kontaktu z ich prawnikiem w celu uzyskania kopii pisma, jeśli jeszcze jego nie widzieli. Te pisma powiadamiające będziemy okresowo wysyłać pocztą do wnioskodawców, do których wygenerowaliśmy decyzje o naliczonym odszkodowaniu, decyzje o uznaniu uprawnień oraz pisma potwierdzające przekazanie płatności odszkodowania.
 • Terminy: Wszystkie terminy zawarte w pismach pozostają bez zmian, z wyszczególnieniem:
  • Decyzje o Naliczeniu Odszkodowania i Decyzje o Uznaniu Uprawnień:
   • Dotyczy wnioskodawców, którzy nie są reprezentowani prawnie: Można złożyć odwołanie w przeciągu 30 dni wyszczególnionych w elektronicznej wersji pisma. Jeśli Państwo nie złożą odwołania w tym terminie, to otrzymają Państwo kolejny termin na złożenie odwołania w przeciągu 30 dni od momentu wysyłki decyzji pocztą (prosimy o przeczytanie powyższych informacji o Korespondencji).
   • Dotyczy wnioskodawców, którzy są reprezentowani prawnie: Od 22 kwietnia 2021 r., odwołanie można złożyć tylko w przeciągu 30 dni od decyzji zgodnie z informacjami w elektronicznej wersji pisma. Jest to korzystne dla Państwa, ponieważ zmniejsza opóźnienia w ogólnym rozpatrywaniu wniosków i płatności, co powoduje, że wniosek szybciej przechodzi do procesu odwoławczego. W przypadku wnioskodawców, którzy nie odwołali się w terminie od elektronicznej wersji pisma z datą przed 22 kwietnia 2021 r. i którzy czekali na wydrukowane pismo w tym celu, prosimy o kontakt z prawnikiem w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących potencjalnego odwołania. Państwa prawnik może skontaktować się z Funduszem VCF w celu złożenia odwołania od decyzji w sprawie Państwa wniosku.
    Terminy przesłuchań są ustalane w kolejności otrzymania przez Fundusz VCF formularza odwołania. Więcej informacji można znaleźć powyżej w sekcji „Przesłuchania.”
  • Pisma Powiadamiające o Brakujących Dokumentach: Zalecamy odpowiadanie na pisma powiadamiające o brakujących dokumentach w wyznaczonych terminach w celu uniknięcia opóźnień w rozpatrywaniu wniosku. Zdajemy sobie sprawę, że niektórych dokumentów mogą Państwo nie być w stanie uzyskać w tym czasie i jeśli Fundusz VCF wyda decyzję odnośnie do Państwa wniosku bez brakujących dokumentów, mogą Państwo złożyć poprawkę do wniosku i dostarczyć brakujące dokumenty po ich uzyskaniu. Fundusz VCF rozpatrzy poprawkę i powiadomi Państwa o jej odnośnej decyzji.
 • Poczta Przychodząca: Przetwarzamy pocztę przychodzącą codziennie, ale z ograniczoną ilością personelu w naszych biurach. Z tego względu, występują opóźnienia dostępu w systemie wniosków online do dokumentów otrzymanych przez nas pocztą. Mogą Państwo nam pomoc w minimalizowaniu opóźnień przez elektroniczne ładowanie dokumentów do wniosków kiedykolwiek jest to możliwe i wysyłanie pocztą tylko dokumentów, które Fundusz VCF wymaga w oryginale.

Dziękujemy Państwu za cierpliwość, gdy kontynuujemy wprowadzanie zmian w działalności Funduszu i koncentrujemy się na zdrowiu i bezpieczeństwie naszych pracowników w tym trudnym okresie.

Szukasz informacji odnośnie wpływu COVID-19 na Program Zdrowia World Trade Center („Program Zdrowia WTC”)? Program Zdrowia WTC to instytucja oddzielna od Funduszu VCF. Aktualne informacje o Programie Zdrowia WTC są dostępne na stronie COVID-19 Programu Zdrowia WTC.

Last updated
April 9, 2021