U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.

Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.

The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

REGISTRATION AND CLAIM FILING DEADLINES

There are two deadlines in the VCF’s claim filing process: a Claim Filing Deadline and a Registration Deadline. It is important to distinguish between the two and be aware of which applies to your individual circumstances.

We have comprehensive information about each deadline, as well as details about when to register, and when to file a claim.

Breadcrumb

Wpływ COVID-19 (Koronawirusa) na Działalność Funduszu VCF.

Resource type

Aktualizacja: 19 Marca 2020 r.

Fundusz VCF kontynuuje obecnie działalność, ale mona się spodziewać opóźnień w rozpatrywaniu wniosków. Prosimy o przeczytanie poniższych informacji, oraz sprawdzanie naszej strony w celu otrzymania aktualnych wiadomości.

  • Linia Pomocy Telefonicznej VCF: Linia Pomocy Telefonicznej kontynuuje działalność od poniedziałku do piątku od 8:30 rano do 5:00 po południu Czasu Wschodniego. Przewidujemy, że  ilość osób kontaktujących sie z nami przez  telefon będzie wyższa, więc prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość. Prosimy o niezostawianie wiadomości w poczcie głosowej prosząc o kontakt telefoniczny z wyjątkiem, gdy istnieje wymagająca szybkiego działania okoliczność dotycząca Państwa wniosku. 
  • Wypłacanie Odszkodowań: Syndyk rozumie, że wiele wnioskodawców martwi się o wpływ aktualnej sytuacji na otrzymanie odszkodowania. Kontynuujemy wypłacanie odszkodowań codziennie i współpracujemy z naszymi partnerami w celu zminimalizowania opóźnień.
  • Przesłuchania: Prosimy o oczekiwanie na wiadomość od Funduszu VCF o przesłuchaniu i niekontaktowanie się z Linia Pomocy Telefonicznej z pytaniami o przesłuchania.  W celu ochrony narażonych wnioskodawców, przesłuchania osobiste zostały zawieszone do odwołania. Jeśli mają Państwo przesłuchanie z wyznaczonym terminem w drugiej polowie marca, pracownik VCF skontaktuje się albo z Państwem albo z Państwa prawnikiem (jeśli dotyczy) w celu ustalenia nowego terminu. Przesłuchania odnośnie naliczania odszkodowania aktualnie odbywają się przez telefon w systemie próbnym. Przesłuchania odnośnie uznania uprawnień nie będą się odbywały przez telefon, z wyjątkiem dotyczących wniosków rozpatrywanych w trybie przyśpieszonym i zostaną przełożone na termin późniejszy. 
  • Wysyłanie Korespondencji i Terminy Odwołania: Fundusz VCF wysyła pocztę codziennie i wszystkie terminy zawarte w pismach pozostają bez zmian.
  • Poczta Przychodząca: Nie spodziewamy się opóźnień w przetwarzaniu poczty przychodzącej.

Dziękujemy Państwu za cierpliwość, gdy my koncentrujemy się na zdrowiu i bezpieczeństwie naszych pracowników i wprowadzamy odpowiednie zmiany w godzinach i miejscach pracy.

 

Szukasz informacji odnośnie wpływu COVID-19 na Program Zdrowia World Trade Center („Program Zdrowia WTC”)? Program Zdrowia WTC to instytucja oddzielna od Funduszu VCF. Aktualne informacje o Programie Zdrowia WTC są dostępne na stronie COVID-19 Programu Zdrowia WTC.