U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

Wpływ COVID-19 (Koronawirusa) na Działalność Funduszu VCF.

March 19, 2020
Resource type

Aktualizacja: 19 Marca 2020 r.

Fundusz VCF kontynuuje obecnie działalność, ale mona się spodziewać opóźnień w rozpatrywaniu wniosków. Prosimy o przeczytanie poniższych informacji, oraz sprawdzanie naszej strony w celu otrzymania aktualnych wiadomości.

  • Linia Pomocy Telefonicznej VCF: Linia Pomocy Telefonicznej kontynuuje działalność od poniedziałku do piątku od 8:30 rano do 5:00 po południu Czasu Wschodniego. Przewidujemy, że  ilość osób kontaktujących sie z nami przez  telefon będzie wyższa, więc prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość. Prosimy o niezostawianie wiadomości w poczcie głosowej prosząc o kontakt telefoniczny z wyjątkiem, gdy istnieje wymagająca szybkiego działania okoliczność dotycząca Państwa wniosku. 
  • Wypłacanie Odszkodowań: Syndyk rozumie, że wiele wnioskodawców martwi się o wpływ aktualnej sytuacji na otrzymanie odszkodowania. Kontynuujemy wypłacanie odszkodowań codziennie i współpracujemy z naszymi partnerami w celu zminimalizowania opóźnień.
  • Przesłuchania: Prosimy o oczekiwanie na wiadomość od Funduszu VCF o przesłuchaniu i niekontaktowanie się z Linia Pomocy Telefonicznej z pytaniami o przesłuchania.  W celu ochrony narażonych wnioskodawców, przesłuchania osobiste zostały zawieszone do odwołania. Jeśli mają Państwo przesłuchanie z wyznaczonym terminem w drugiej polowie marca, pracownik VCF skontaktuje się albo z Państwem albo z Państwa prawnikiem (jeśli dotyczy) w celu ustalenia nowego terminu. Przesłuchania odnośnie naliczania odszkodowania aktualnie odbywają się przez telefon w systemie próbnym. Przesłuchania odnośnie uznania uprawnień nie będą się odbywały przez telefon, z wyjątkiem dotyczących wniosków rozpatrywanych w trybie przyśpieszonym i zostaną przełożone na termin późniejszy. 
  • Wysyłanie Korespondencji i Terminy Odwołania: Fundusz VCF wysyła pocztę codziennie i wszystkie terminy zawarte w pismach pozostają bez zmian.
  • Poczta Przychodząca: Nie spodziewamy się opóźnień w przetwarzaniu poczty przychodzącej.

Dziękujemy Państwu za cierpliwość, gdy my koncentrujemy się na zdrowiu i bezpieczeństwie naszych pracowników i wprowadzamy odpowiednie zmiany w godzinach i miejscach pracy.

 

Szukasz informacji odnośnie wpływu COVID-19 na Program Zdrowia World Trade Center („Program Zdrowia WTC”)? Program Zdrowia WTC to instytucja oddzielna od Funduszu VCF. Aktualne informacje o Programie Zdrowia WTC są dostępne na stronie COVID-19 Programu Zdrowia WTC.