U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.

Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.

The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Breadcrumb

Aktualizacja: Wpływ COVID-19 (Koronawirusa) na Działalność Funduszu VCF

Resource type

Z dnia 2 kwietnia 2020 r.

Fundusz VCF kontynuuje obecnie działalność, choć można się spodziewać opóźnień w rozpatrywaniu wniosków.  Prosimy o przeczytanie poniższych informacji, dostowanie się do zaleceń oraz o sprawdzanie naszej strony w celu otrzymania aktualnych wiadomości.

  • Linia Pomocy Telefonicznej VCF: Linia Pomocy Telefonicznej kontynuuje działalność od poniedziałku do piątku od 8:30 rano do 5:00 po południu Czasu Wschodniego. Przewidujemy, że ilość osób kontaktujących sie z nami przez  telefon będzie wyższa, więc prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość. Prosimy o niezostawianie wiadomości w poczcie głosowej prosząc o kontakt telefoniczny z wyjątkiem, gdy istnieje wymagająca szybkiego działania okoliczność dotycząca Państwa wniosku. 
  • Wypłacanie Odszkodowań: Syndyk rozumie, że wiele wnioskodawców martwi się o wpływ aktualnej sytuacji na otrzymanie odszkodowania. Kontynuujemy wypłacanie odszkodowań codziennie i współpracujemy z naszymi partnerami w celu zminimalizowania opóźnień.
  • Przesłuchania: W celu ochrony narażonych wnioskodawców, przesłuchania osobiste zostały zawieszone do odwołania. Jeśli mają Państwo przesłuchanie z wyznaczonym terminem w kwietniu lub marcu, pracownik VCF skontaktuje się albo z Państwem albo z Państwa prawnikiem (jeśli dotyczy) w celu ustalenia nowego terminu. Przesłuchania odnośnie naliczania odszkodowania aktualnie odbywają się w systemie próbnym przez telefon. Przesłuchania odnośnie uznania uprawnień nie będą się odbywały przez telefon, z wyjątkiem dotyczących wniosków rozpatrywanych w trybie przyśpieszonym i zostaną przełożone na termin późniejszy po unormowaniu się naszej działalności. Prosimy o oczekiwanie na wiadomość od Funduszu VCF o przesłuchaniu i niekontaktowanie się z Linia Pomocy Telefonicznej z pytaniami o przesłuchania. 
  • Wysyłanie Korespondencji: Fundusz VCF w chwili obecnej nie jest w stanie wysyłać pism pocztą. Kontynuujemy generowanie pism codziennie i ładowanie kopii elektronicznych do wniosków w systemie online. Wszystkie pisma można otworzyć we wniosku w systemie online. Jeśli nie mają Państwo dostępu do wniosku, prosimy o skontaktowanie się z Państwa prawnikiem (jeśli dotyczy) lub zadzwonienie na numer Linii Pomocy Telefonicznej. Instrukcje dostępu do korespondencji załadowanej do wniosku można znaleźć tutaj. Po wznowieniu normalnej działalności, Fundusz VCF wydrukuje i wyśle pocztą decyzje o naliczonym odszkodowaniu, decyzje o uznaniu uprawnień oraz pisma potwierdzające przekazanie płatności odszkodowania, które zostały wygenerowane w okresie ograniczonej działalności.
  • Terminy: Wszystkie terminy zawarte w pismach pozostają bez zmian, z wyszczególnieniem:
    • Decyzje o Naliczeniu Odszkodowania i Decyzje o Uznaniu Uprawnień: Można złożyć odwołanie w przeciągu 30 dni wyszczególnionych w elektronicznej wersji pisma. Jeśli Państwo nie złożą odwołania w tym terminie, to otrzymają Państwo kolejny termin na złożenie odwołania w przeciągu 30 dni od momentu wysyłki decyzji pocztą (prosimy o przeczytanie powyższych informacji o Korespondencji). Po wznowieniu normalnej działalności, będziemy kontynuować ustalanie terminów przesłuchań w kolejności otrzymania formularza odwołania.
    • Pisma Powiadamiające o Brakujących Dokumentach: Zalecamy odpowiadanie na pisma powiadamiające o brakujących dokumentach w wyznaczonych terminach w celu uniknięcia opóźnień w rozpatrywaniu wniosku. Zdajemy sobie sprawę, że niektórych dokumentów mogą Państwo nie być w stanie uzyskać w tym czasie i jeśli Fundusz VCF wyda decyzję odnośnie Państwa wniosku bez brakujących dokumentów, mogą Państwo złożyć poprawkę do wniosku i dostarczyć brakujące dokumenty po ich uzyskaniu. Fundusz VCF rozpatrzy poprawkę i powiadomi Państwa o jej odnośnej decyzji. UWAGA: Jeśli dostali Państwo pismo od Funduszu VCF z prośbą o dostarczenie dowodu uznania do leczenia uszczerbku na zdrowiu i ciągle Państwo czekają na termin wizyty w ramach Programu Zdrowia WTC, 60-dniowy termin podany w piśmie nie obowiązuje w tym czasie. Państwa wniosek pozostanie nieaktywny do czasu, gdy Państwo powiadomią Fundusz VCF, że uszczerbek na zdrowiu został uznany do leczenia.
  • Poczta Przychodząca: Nie spodziewamy się opóźnień w przetwarzaniu poczty przychodzącej.

Dziękujemy Państwu za cierpliwość, gdy my wprowadzamy zmiany w działalności Funduszu i koncentrujemy się na zdrowiu i bezpieczeństwie naszych pracowników w tym trudnym okresie.

 

 

Szukasz informacji odnośnie wpływu COVID-19 na Program Zdrowia World Trade Center („Program Zdrowia WTC”)? Program Zdrowia WTC to instytucja oddzielna od Funduszu VCF. Aktualne informacje o Programie Zdrowia WTC są dostępne na stronie COVID-19 Programu Zdrowia WTC.