U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

Aktualizacja: Wpływ COVID-19 (Koronawirusa) na Działalność Funduszu VCF

April 2, 2020
Resource type

Z dnia 2 kwietnia 2020 r.

Fundusz VCF kontynuuje obecnie działalność, choć można się spodziewać opóźnień w rozpatrywaniu wniosków.  Prosimy o przeczytanie poniższych informacji, dostowanie się do zaleceń oraz o sprawdzanie naszej strony w celu otrzymania aktualnych wiadomości.

  • Linia Pomocy Telefonicznej VCF: Linia Pomocy Telefonicznej kontynuuje działalność od poniedziałku do piątku od 8:30 rano do 5:00 po południu Czasu Wschodniego. Przewidujemy, że ilość osób kontaktujących sie z nami przez  telefon będzie wyższa, więc prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość. Prosimy o niezostawianie wiadomości w poczcie głosowej prosząc o kontakt telefoniczny z wyjątkiem, gdy istnieje wymagająca szybkiego działania okoliczność dotycząca Państwa wniosku. 
  • Wypłacanie Odszkodowań: Syndyk rozumie, że wiele wnioskodawców martwi się o wpływ aktualnej sytuacji na otrzymanie odszkodowania. Kontynuujemy wypłacanie odszkodowań codziennie i współpracujemy z naszymi partnerami w celu zminimalizowania opóźnień.
  • Przesłuchania: W celu ochrony narażonych wnioskodawców, przesłuchania osobiste zostały zawieszone do odwołania. Jeśli mają Państwo przesłuchanie z wyznaczonym terminem w kwietniu lub marcu, pracownik VCF skontaktuje się albo z Państwem albo z Państwa prawnikiem (jeśli dotyczy) w celu ustalenia nowego terminu. Przesłuchania odnośnie naliczania odszkodowania aktualnie odbywają się w systemie próbnym przez telefon. Przesłuchania odnośnie uznania uprawnień nie będą się odbywały przez telefon, z wyjątkiem dotyczących wniosków rozpatrywanych w trybie przyśpieszonym i zostaną przełożone na termin późniejszy po unormowaniu się naszej działalności. Prosimy o oczekiwanie na wiadomość od Funduszu VCF o przesłuchaniu i niekontaktowanie się z Linia Pomocy Telefonicznej z pytaniami o przesłuchania. 
  • Wysyłanie Korespondencji: Fundusz VCF w chwili obecnej nie jest w stanie wysyłać pism pocztą. Kontynuujemy generowanie pism codziennie i ładowanie kopii elektronicznych do wniosków w systemie online. Wszystkie pisma można otworzyć we wniosku w systemie online. Jeśli nie mają Państwo dostępu do wniosku, prosimy o skontaktowanie się z Państwa prawnikiem (jeśli dotyczy) lub zadzwonienie na numer Linii Pomocy Telefonicznej. Instrukcje dostępu do korespondencji załadowanej do wniosku można znaleźć tutaj. Po wznowieniu normalnej działalności, Fundusz VCF wydrukuje i wyśle pocztą decyzje o naliczonym odszkodowaniu, decyzje o uznaniu uprawnień oraz pisma potwierdzające przekazanie płatności odszkodowania, które zostały wygenerowane w okresie ograniczonej działalności.
  • Terminy: Wszystkie terminy zawarte w pismach pozostają bez zmian, z wyszczególnieniem:
    • Decyzje o Naliczeniu Odszkodowania i Decyzje o Uznaniu Uprawnień: Można złożyć odwołanie w przeciągu 30 dni wyszczególnionych w elektronicznej wersji pisma. Jeśli Państwo nie złożą odwołania w tym terminie, to otrzymają Państwo kolejny termin na złożenie odwołania w przeciągu 30 dni od momentu wysyłki decyzji pocztą (prosimy o przeczytanie powyższych informacji o Korespondencji). Po wznowieniu normalnej działalności, będziemy kontynuować ustalanie terminów przesłuchań w kolejności otrzymania formularza odwołania.
    • Pisma Powiadamiające o Brakujących Dokumentach: Zalecamy odpowiadanie na pisma powiadamiające o brakujących dokumentach w wyznaczonych terminach w celu uniknięcia opóźnień w rozpatrywaniu wniosku. Zdajemy sobie sprawę, że niektórych dokumentów mogą Państwo nie być w stanie uzyskać w tym czasie i jeśli Fundusz VCF wyda decyzję odnośnie Państwa wniosku bez brakujących dokumentów, mogą Państwo złożyć poprawkę do wniosku i dostarczyć brakujące dokumenty po ich uzyskaniu. Fundusz VCF rozpatrzy poprawkę i powiadomi Państwa o jej odnośnej decyzji. UWAGA: Jeśli dostali Państwo pismo od Funduszu VCF z prośbą o dostarczenie dowodu uznania do leczenia uszczerbku na zdrowiu i ciągle Państwo czekają na termin wizyty w ramach Programu Zdrowia WTC, 60-dniowy termin podany w piśmie nie obowiązuje w tym czasie. Państwa wniosek pozostanie nieaktywny do czasu, gdy Państwo powiadomią Fundusz VCF, że uszczerbek na zdrowiu został uznany do leczenia.
  • Poczta Przychodząca: Nie spodziewamy się opóźnień w przetwarzaniu poczty przychodzącej.

Dziękujemy Państwu za cierpliwość, gdy my wprowadzamy zmiany w działalności Funduszu i koncentrujemy się na zdrowiu i bezpieczeństwie naszych pracowników w tym trudnym okresie.

 

 

Szukasz informacji odnośnie wpływu COVID-19 na Program Zdrowia World Trade Center („Program Zdrowia WTC”)? Program Zdrowia WTC to instytucja oddzielna od Funduszu VCF. Aktualne informacje o Programie Zdrowia WTC są dostępne na stronie COVID-19 Programu Zdrowia WTC.