U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.

Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.

The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

REGISTRATION AND CLAIM FILING DEADLINES

There are two deadlines in the VCF’s claim filing process: a Claim Filing Deadline and a Registration Deadline. It is important to distinguish between the two and be aware of which applies to your individual circumstances.

We have comprehensive information about each deadline, as well as details about when to register, and when to file a claim.

Breadcrumb

Wiadomość od Special Master, Sheila Birnbaum, dotycząca powiadomienia o określonych typach chorób nowotworowych, które zostały dodane do „List of WTC-Related Health Conditions” („Listy chorób związanych z wydarzeniami w WTC”).

October 15, 2012

Szanowni Państwo, 
 
Ostatecznie przepis, na podstawie którego dodano określone typy chorób nowotworowych do Listy chorób związanych z wydarzeniami w WTC wszedł w życie 12 października 2012 r.  
 
Zgodnie z zasadami stosowanymi przez VCF osoby, które do 12 października 2012 roku wiedziały (lub powinny wiedzieć), że cierpią na pokryte nowotwory muszą złożyć wnioski do dnia 12 października 2014 roku, aby mogły one zostać rozpatrzone przez VCF. Osoby, które dowiedziały się o istnieniu pokrytej choroby nowotworowej po 12 października 2012 muszą złożyć wnioski w ciągu dwóch lat od dnia uzyskania informacji dotyczących choroby nowotworowej (lub kiedy powinny były je uzyskać), aby mogły one zostać rozpatrzone przez VCF. Przykłady: Osoby, które dowiedziały się o istnieniu choroby nowotworowej w dniu 1 maja 2012 roku mogą składać wnioski do dnia 12 października 2014 roku. Jednakże, osoby które dowiedziały się o istnieniu choroby nowotworowej w dniu 1 stycznia 2013 roku mogą składać wnioski do dnia 1 stycznia 2015 roku. 
 
Osoby, u których rozpoznano jeden z pokrytych nowotworów będą kwalifikowały się do uzyskania odszkodowania od VCF pod warunkiem, że nowotwór zostanie uznany za skutek wydarzeń z dnia 11 września, zgodnie ze standardami, które zostaną opracowane przez Program Opieki Zdrowotnej World Trade Center, oraz że osoby te spełnią pozostałe kryteria kwalifikacyjne VCF.  Dodatkowe informacje dotyczące uprawnień do uzyskania odszkodowania z VCF oraz typów nowotworów dodanych do listy chorób związanych z wydarzeniami w WTC podano w Często zadawanych pytaniach i odpowiedziach VCF. 
 
Z poważaniem 
 
Sheila