U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

Wiadomość od Special Master, Sheila Birnbaum, dotycząca powiadomienia o określonych typach chorób nowotworowych, które zostały dodane do „List of WTC-Related Health Conditions” („Listy chorób związanych z wydarzeniami w WTC”).

October 15, 2012

Szanowni Państwo, 
 
Ostatecznie przepis, na podstawie którego dodano określone typy chorób nowotworowych do Listy chorób związanych z wydarzeniami w WTC wszedł w życie 12 października 2012 r.  
 
Zgodnie z zasadami stosowanymi przez VCF osoby, które do 12 października 2012 roku wiedziały (lub powinny wiedzieć), że cierpią na pokryte nowotwory muszą złożyć wnioski do dnia 12 października 2014 roku, aby mogły one zostać rozpatrzone przez VCF. Osoby, które dowiedziały się o istnieniu pokrytej choroby nowotworowej po 12 października 2012 muszą złożyć wnioski w ciągu dwóch lat od dnia uzyskania informacji dotyczących choroby nowotworowej (lub kiedy powinny były je uzyskać), aby mogły one zostać rozpatrzone przez VCF. Przykłady: Osoby, które dowiedziały się o istnieniu choroby nowotworowej w dniu 1 maja 2012 roku mogą składać wnioski do dnia 12 października 2014 roku. Jednakże, osoby które dowiedziały się o istnieniu choroby nowotworowej w dniu 1 stycznia 2013 roku mogą składać wnioski do dnia 1 stycznia 2015 roku. 
 
Osoby, u których rozpoznano jeden z pokrytych nowotworów będą kwalifikowały się do uzyskania odszkodowania od VCF pod warunkiem, że nowotwór zostanie uznany za skutek wydarzeń z dnia 11 września, zgodnie ze standardami, które zostaną opracowane przez Program Opieki Zdrowotnej World Trade Center, oraz że osoby te spełnią pozostałe kryteria kwalifikacyjne VCF.  Dodatkowe informacje dotyczące uprawnień do uzyskania odszkodowania z VCF oraz typów nowotworów dodanych do listy chorób związanych z wydarzeniami w WTC podano w Często zadawanych pytaniach i odpowiedziach VCF. 
 
Z poważaniem 
 
Sheila