U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.

Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.

The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Breadcrumb

Oświadczenie Dotyczące ostatecznej Decyzji Narodowego Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy W Sprawie Włączenia Niektorych Nowotworów do Programu Opieki Zdrowotnej WTC.

September 10, 2012

Sheila Birnbaum, Syndyk Funduszu Odszkodowań dla Ofiar z 11 września (ang. September 11th Victim Compensation Fund - VCF), wydała następujące oświadczenie dotyczące ostatecznej decyzji Narodowego Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (NIOSH) w sprawie włączenia niektórych nowotworów do Programu Opieki Zdrowotnej WTC:  
 
„Jak wcześniej wspomniano, Funduszu Odszkodowań dla Ofiar z 11 września (ang. September 11th Victim Compensation Fund - VCF) uwzględni analizy medyczne przeprowadzone przez lekarzy i naukowców z Narodowego Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (NIOSH), którzy kierują Programem Opieki Zdrowotnej WTC (Program Opieki). Osoby, u których rozpoznano jeden z nowotworów dodanych w dniu dzisiejszym przez Program Opieki Zdrowotnej, będą kwalifikowały się do uzyskania odszkodowania od VCF, pod warunkiem, że nowotwór zostanie uznany za skutek wydarzeń z dnia 11 września, zgodnie ze standardami, które zostaną opracowane przez Program Opieki Zdrowotnej oraz że osoby te spełnią pozostałe kryteria kwalifikacyjne VCF. Kryteria te obejmują potwierdzenie obecności w jednym z miejsc katastrofy w dniach od 11 września 2001 do 30 maja 2002, potwierdzenie określonego schorzenia medycznego, będącego bezpośrednim skutkiem ataków terrorystycznych lub odgruzowywania miejsca katastrofy, oraz potwierdzenie urazu fizycznego leczonego przez profesjonalistę medycznego w rozsądnym czasie od daty odkrycia urazu.”