U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

Oświadczenie Dotyczące ostatecznej Decyzji Narodowego Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy W Sprawie Włączenia Niektorych Nowotworów do Programu Opieki Zdrowotnej WTC.

September 10, 2012

Sheila Birnbaum, Syndyk Funduszu Odszkodowań dla Ofiar z 11 września (ang. September 11th Victim Compensation Fund - VCF), wydała następujące oświadczenie dotyczące ostatecznej decyzji Narodowego Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (NIOSH) w sprawie włączenia niektórych nowotworów do Programu Opieki Zdrowotnej WTC:  
 
„Jak wcześniej wspomniano, Funduszu Odszkodowań dla Ofiar z 11 września (ang. September 11th Victim Compensation Fund - VCF) uwzględni analizy medyczne przeprowadzone przez lekarzy i naukowców z Narodowego Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (NIOSH), którzy kierują Programem Opieki Zdrowotnej WTC (Program Opieki). Osoby, u których rozpoznano jeden z nowotworów dodanych w dniu dzisiejszym przez Program Opieki Zdrowotnej, będą kwalifikowały się do uzyskania odszkodowania od VCF, pod warunkiem, że nowotwór zostanie uznany za skutek wydarzeń z dnia 11 września, zgodnie ze standardami, które zostaną opracowane przez Program Opieki Zdrowotnej oraz że osoby te spełnią pozostałe kryteria kwalifikacyjne VCF. Kryteria te obejmują potwierdzenie obecności w jednym z miejsc katastrofy w dniach od 11 września 2001 do 30 maja 2002, potwierdzenie określonego schorzenia medycznego, będącego bezpośrednim skutkiem ataków terrorystycznych lub odgruzowywania miejsca katastrofy, oraz potwierdzenie urazu fizycznego leczonego przez profesjonalistę medycznego w rozsądnym czasie od daty odkrycia urazu.”