U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

Obwieszczenie syndyka Sheila Birnbaum w sprawie wagi składania wypełnionego wniosku roszczenia

August 15, 2012

Szanowni Państwo, 

Nasz zespół z dużym nakładem pracy rozpatruje wnioski i ustala uprawnienia. Niektórzy z Państwa już otrzymali pisma informujące o uzyskaniu uprawnień do odszkodowania. Wiele osób otrzyma takie pisma w najbliższych tygodniach.  
 
Podczas zapoznawania się z wnioskami zauważyliśmy, że w wielu z nich brakuje ważnych informacji i dokumentacji dowodowej, które są nam niezbędne do podejmowania decyzji. 
 
Nie możemy rozpatrzyć wniosków bez otrzymania pewnych dokumentów, które muszą być przysłane pocztą w oryginalnej formie, nawet jeśli wypełnili je Państwo online.  Na przykład, zaświadczenia, załączniki i wszelkie oświadczenia muszą być przesłane pocztą. Wielu z Państwa otrzymało pisma wyjaśniające, co musi być dołączone do wniosków. Będziemy wdzięczni za szybką odpowiedź, gdyż przyśpieszy to ich rozpatrywanie. 
 
Prosimy przejrzeć materiały pod adresem Instrukcje wypełniania formularza i listę kontrolną, video instrukcje „Jak złożyć wniosek" oraz Wskazówki, które pomogą uniknąć częstych błędów, popełnianych podczas wypełniania wniosków. Osoby, które nie dostarczyły wymaganego dokumentu, mogą w każdej chwili przesłać go do nas online lub pocztą. Samodzielne sprawdzenie, czy wniosek jest kompletny i jak najszybsze dosłanie wszelkich brakujących informacji przyśpieszy rozpatrywanie Państwa wniosków przez VCF. 
 
Jak zawsze, wszelkie pytania dotyczące całego procesu lub pytania dotyczącego tego, jakie dokumenty należy nam przysłać, podajemy w witrynie internetowej VCF (www.vcf.gov) lub można je uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu naszej bezpłatnej infolinii 1-855-885-1555. Osoby niedosłyszące mogą dzwonić pod numer 1-855-885-1558 (TDD). Spoza Stanów Zjednoczonych należy dzwonić pod nr 1-202-353-0356. 
 
Z poważaniem 
 
Sheila