U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

Komunikat pani Syndyk Sheila Birnbaum – aktualizacja informacji dotyczących reaktywacji funduszu VCF

June 15, 2016

Szanowni Państwo, od momentu reaktywacji funduszu VCF, która miała miejsce w grudniu 2015 roku, informuję Państwa na bieżąco o postępach i poszczególnych działaniach podejmowanych przez nas w celu wdrożenia zmian wymaganych zgodnie ze zmienioną ustawą. W kilku z przekazanych dotąd komunikatów wspominałam o dacie 15 czerwca 2016 r., będącej ustawowym terminem aktualizacji naszych przepisów i wydania Tymczasowych zasad ostatecznych. Po trwającej kilka miesięcy pracy nad aktualizacją przepisów, prowadzonej w ścisłym porozumieniu z podmiotami rządowymi, które uczestniczyły w procesie regulacyjnym, z przyjemnością informuję, że z dniem dzisiejszym Tymczasowe zasady ostateczne wchodzą w życie. Zostały one zamieszczone na naszej stronie internetowej, gdzie każdy może się zapoznać z ich treścią. Zasady zostały również oficjalnie opublikowane w Rejestrze federalnym, w związku z czym rozpoczął się 30dniowy okres zgłaszania uwag. Informacje dotyczące sposobu ich zgłaszania można znaleźć w treści dokumentu. W związku z publikacją przepisów w formie Tymczasowych zasad ostatecznych możemy rozpocząć wydawanie decyzji w sprawie wniosków z Grupy B, gdy tylko środki dla Grupy B zostaną uruchomione, przy czym mogę jednocześnie z należytą starannością rozpatrywać wszelkie uwagi otrzymane po publikacji oraz wprowadzać stosowne zmiany w treści zasad przed wydaniem ich wersji ostatecznej.  

Przekazywane przeze mnie w ostatnim czasie komunikaty zawierały również wzmianki na temat opracowywanej przez nas zaktualizowanej wersji formularza wniosku. Z ogromną przyjemnością pragnę poinformować, że formularz został ostatecznie zatwierdzony przez Urząd ds. Administracji i Budżetu (Office of Management and Budget – „OMB”). Wzór nowej wersji formularza został dzisiaj zamieszczony na naszej stronie internetowej. Wzoru nie można złożyć jako wniosku, ale zawiera on wskazówki, które mogą pomóc w zrozumieniu, jakie informacje i dokumenty będą potrzebne, gdy rozpoczniemy przyjmowanie nowych wniosków. Zachęcam do zapoznania się z nowym formularzem i do rozpoczęcia gromadzenia wymaganych informacji i dokumentów, tak aby byli Państwo gotowi złożyć wniosek, gdy formularz stanie się dostępny online oraz w wersji papierowej pod koniec lipca. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat terminów składania nowych wniosków należy zapoznać się z treścią mojego komunikatu z dnia 24 maja.  

Być może zauważyli Państwo dzisiaj na naszej stronie internetowej pewne zmiany. Jest to pierwsza z kilku aktualizacji, które koncentrować się będą na dwóch głównych celach: (1) na dopilnowaniu, by treść strony internetowej odpowiadała informacjom dotyczącym reaktywacji i odzwierciedlała zmiany dotyczące wniosków z grupy B; oraz (2) na uproszczeniu wyglądu i sposobu działania naszego serwisu, tak aby poruszanie się po nim i znajdowanie potrzebnych informacji było łatwiejsze. Nadal weryfikujemy treść wszystkich często zadawanych pytań („FAQ”) oraz innych materiałów dostępnych na stronie internetowej. Przed końcem lipca, gdy opublikowane zostaną nowe formularze wniosku, planujemy zamieszczenie aktualizacji zbiorczych.  

Zaktualizowanie przepisów w sposób mający na celu odzwierciedlenie zapisów zmienionej ustawy oraz opracowanie nowej wersji formularza wniosku przy jednoczesnym wdrażaniu innych zmian wymaganych w związku z reaktywacją wymagało ogromnych nakładów pracy. Poniżej znajdą Państwo najnowsze informacje dotyczące innych kluczowych działań podejmowanych przez nasz zespół od momentu wejścia zmienionej ustawy w życie. 

Wypłaty z tytułu wniosków z Grupy A

  • Na dzień 12 czerwca zatwierdziliśmy wypłaty ostateczne z tytułu 8930 wniosków z Grupy A, co oznacza, że na decyzje w sprawie wypłat ostatecznych oczekuje obecnie mniej niż 200 wniosków z tej Grupy. W przypadku wszystkich wniosków, w sprawie których nie wydano jeszcze decyzji, występują okoliczności uniemożliwiające wypłatę odszkodowania. Podjęliśmy z wnioskodawcami i ich przedstawicielami współpracę mającą na celu jak najszybsze rozwiązanie wszelkich problemów. Jeżeli nie otrzymali jeszcze Państwo odszkodowania i nikt nie kontaktował się z Państwem ani z Państwa przedstawicielami w sprawie okoliczności uniemożliwiających dokonanie wypłaty, prosimy o cierpliwość – Departament Sprawiedliwości i Departament Skarbu prowadzą działania mające na celu przekazanie należności na wskazany rachunek bankowy, co może potrwać kilka tygodni, licząc od momentu zatwierdzenia wypłaty.  
  • Jako że wszystkie wypłaty z tytułu wniosków z Grupy A muszą zostać zatwierdzone, zanim będziemy mogli wykorzystać dostępne fundusze na potrzeby wypłaty odszkodowań z tytułu wniosków z Grupy B, ważne jest, abyśmy zrealizowali wszystkie stosowne czynności w zakresie VCF dotyczące wypłat z tytułu wniosków z Grupy A zgodnie z naszym pierwotnym harmonogramem. Jak wskazano w treści komunikatu z dnia 24 maja, jeżeli pod koniec czerwca nadal występować będą nierozpatrzone wnioski, w przypadku których dokonanie wypłaty będzie niemożliwe, zatwierdzimy wypłatę odszkodowania z tytułu poszczególnych wniosków, a dział księgowości Departamentu Sprawiedliwości umieści środki na rachunku, z którego będzie można dokonać przyszłych wypłat. Ustaliliśmy, że wspomniana wyżej operacja rozliczeniowa zostanie przeprowadzona dnia 24 czerwca. Dzięki temu będziemy mogli zatwierdzić wszystkie płatności z tytułu wniosków z Grupy A i dokonać uzgodnień księgowych w sprawie funduszy przysługujących Grupie A, a w efekcie potwierdzić w terminie dostępność funduszy przysługujących Grupie B i z końcem czerwca rozpocząć wydawanie decyzji w sprawie wniosków z Grupy B. Jeżeli w przypadku Państwa wniosku występują okoliczności uniemożliwiające dokonanie wypłaty, których nie uda się wyeliminować przed 24 czerwca, podejmiemy z Państwem ścisłą współpracę mającą na celu dokonanie wypłaty końcowej. Proszę jednak mieć na względzie, że przetwarzanie wypłaty może ulec opóźnieniu, ponieważ przed przystąpieniem do jego realizacji konieczne będzie potwierdzenie ostatecznego rozliczenia Grupy A z działem budżetowym Departamentu Sprawiedliwości. 

Wnioski z grupy B

  • Nadal rozpatrujemy wnioski i kontaktujemy się z wnioskodawcami w celu uzyskania brakujących informacji, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Od początku stycznia wydaliśmy ponad 2500 decyzji w sprawie uznania uprawnień i dokonaliśmy wyliczenia kwoty straty dla przeszło 1000 wniosków. W dalszym ciągu wysyłamy wnioskodawcom z Grupy B pisma informujące o tym, że ich wniosek został rozpatrzony, a kwota straty została ustalona. Jak już wspominałam w komunikacie z dnia 24 maja, planujemy z końcem czerwca rozpocząć wydawanie pierwszych decyzji w sprawie kwoty straty. Oczekujemy również, że pierwsze wypłaty z tego tytułu zostaną zatwierdzone w połowie sierpnia, czyli wcześniej niż zakładał nasz pierwotny harmonogram, ponieważ przewidywał on terminy wrześniowe. Powyższe zależy jednak – podobnie jak wcześniej – od tego, czy uda nam się zakończyć rozliczenia dotyczące wypłat z tytułu wniosków z Grupy A oraz uruchomić tym samym środki przysługujące Grupie B. 
  • Naszym nadrzędnym celem jest rozpatrzenie większości wniosków z Grupy B i aktualizacji zgłoszonych do dnia 29 stycznia 2016 r. (kiedy to z systemu online usunięto wnioski) przed wydaniem nowej wersji formularza wniosku, co będzie miało miejsce pod koniec lipca

Niezwykle cieszy mnie fakt, iż niemal wszystkim wnioskodawcom z Grupy wypłacono całość odszkodowania. Mam nadzieję, że stanowi to chociaż w niewielkim stopniu pocieszenie dla ofiar i ich rodzin. Jak już wspominałam w moich wcześniejszych komunikatach, mam świadomość tego, że żadne pieniądze nie są w stanie wynagrodzić strat poniesionych przez osoby dotknięte wydarzeniami z dnia 11 września. Grupa ta wyróżnia się jednak ogromną wytrwałością, która sprawia, że pracownicy zajmujący się przetwarzaniem wniosków VCF czują się dumni i wyróżnieni, że mogą z Państwem współpracować. 

Kierownictwo funduszu VCF 

Jako że dzisiejszy komunikat zawiera wiele kluczowych informacji, mam również przyjemność poinformować o kluczowej zmianie w szeregach pracowników zajmujących się obsługą funduszu VCF. Stefanie Langsam, która pracowała przy pierwszym VCF i od 2011 r. była kluczowym członkiem naszego zespołu, została mianowana Zastępcą Syndyka. Stefanie będzie pełnić funkcję kierownika operacyjnego funduszu, a jej bezpośrednim przełożonym będę ja. Więcej informacji na temat Stefanie i jej roli w VCF można znaleźć tutaj.

Jak zawsze zachęcam Państwa do korzystania z linii pomocy telefonicznej VCF dostępnej pod numerem 1-855-885-1555 w celu uzyskania odpowiedzi na wszelkie możliwe pytania. Osoby niedosłyszące prosimy dzwonić pod numer 1-855-885-1558 (urządzenie TDD). Osoby spoza terytorium Stanów Zjednoczonych prosimy dzwonić pod numer 1-202-514-1100.  
 
Z pozdrowieniami 
 
Sheila