U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

Komunikat od Special Master, Sheila Birnbaum – Aktualizacja dotycząca programu VCF

April 8, 2013

W dniu 18 grudnia 2012 roku w tej witrynie internetowej opublikowałam bardzo ważne informacje dotyczące procesu rozpatrywania wniosków oraz wskazówki dotyczące umożliwienia VCF rozparzenia wniosków w jak najszybszym terminie. Aby przeczytać cały komunikat, proszę kliknąć tutaj.  
 
W części tego komunikatu wyjaśniłam, że VCF rozpoczyna proces rozpatrywania wniosku po otrzymaniu zarówno Formularza wniosku, jak również oryginalnych, podpisanych Oświadczeń, Certyfikatów, oraz Załączników, na podstawie których możemy zwrócić się o przekazanie informacji dotyczących poszczególnych wniosków do innych organizacji. Z uwagi na to, że wiele z tych organizacji wymaga przedłożenia oryginalnego podpisu, podpisane dokumenty należy przesyłać do VCF pocztą. Od roszczeniodawców, którzy wysłali swoje wnioski online i przesłali pliki z dokumentami, przed rozpoczęciem rozpatrywania ich roszczeń, w dalszym ciągu wymaga się przeslania oryginalnych, podpisanych dokumentów.  
 
Do dnia 5 kwietnia 2013 roku otrzymaliśmy ponad 2 770 formularzy wniosków, w stosunku do których wnioskodawcy muszą w dalszym ciągu przesłać oryginalne Oświadczenia, Certyfikaty, i/lub Załączniki. Nie jesteśmy w stanie rozpatrzyć tych wniosków do czasu otrzymania całego zestawu wymaganych dokumentów. Osoby, który dostarczyły Formularze wniosków, ale nie przesłały jeszcze wymaganych dokumentów powinny zrobić to jak najszybciej. W przypadku pytań dotyczących wymaganych dokumentów lub chęci sprawdzenia, które dokumenty zostały już do VCF przesłane w związku ze złożonym roszczeniem należy dzwonić pod bezpłatny numer linii pomocy 1855-885-1555. Osoby niedosłyszące mogą dzwonić pod numer 1-855-885-1558 (TDD). Osoby dzwoniące spoza Stanów Zjednoczonych powinny wybrać numer 1-202-353-0356.  
 
****************  
 
Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać kopię nowego raportu dotyczącego działań podejmowanych przez VCF do dnia 5 kwietnia 2013 roku.