U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.

Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.

The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Breadcrumb

Komunikat od Special Master, Sheila Birnbaum – Aktualizacja dotycząca programu VCF

April 8, 2013

W dniu 18 grudnia 2012 roku w tej witrynie internetowej opublikowałam bardzo ważne informacje dotyczące procesu rozpatrywania wniosków oraz wskazówki dotyczące umożliwienia VCF rozparzenia wniosków w jak najszybszym terminie. Aby przeczytać cały komunikat, proszę kliknąć tutaj.  
 
W części tego komunikatu wyjaśniłam, że VCF rozpoczyna proces rozpatrywania wniosku po otrzymaniu zarówno Formularza wniosku, jak również oryginalnych, podpisanych Oświadczeń, Certyfikatów, oraz Załączników, na podstawie których możemy zwrócić się o przekazanie informacji dotyczących poszczególnych wniosków do innych organizacji. Z uwagi na to, że wiele z tych organizacji wymaga przedłożenia oryginalnego podpisu, podpisane dokumenty należy przesyłać do VCF pocztą. Od roszczeniodawców, którzy wysłali swoje wnioski online i przesłali pliki z dokumentami, przed rozpoczęciem rozpatrywania ich roszczeń, w dalszym ciągu wymaga się przeslania oryginalnych, podpisanych dokumentów.  
 
Do dnia 5 kwietnia 2013 roku otrzymaliśmy ponad 2 770 formularzy wniosków, w stosunku do których wnioskodawcy muszą w dalszym ciągu przesłać oryginalne Oświadczenia, Certyfikaty, i/lub Załączniki. Nie jesteśmy w stanie rozpatrzyć tych wniosków do czasu otrzymania całego zestawu wymaganych dokumentów. Osoby, który dostarczyły Formularze wniosków, ale nie przesłały jeszcze wymaganych dokumentów powinny zrobić to jak najszybciej. W przypadku pytań dotyczących wymaganych dokumentów lub chęci sprawdzenia, które dokumenty zostały już do VCF przesłane w związku ze złożonym roszczeniem należy dzwonić pod bezpłatny numer linii pomocy 1855-885-1555. Osoby niedosłyszące mogą dzwonić pod numer 1-855-885-1558 (TDD). Osoby dzwoniące spoza Stanów Zjednoczonych powinny wybrać numer 1-202-353-0356.  
 
****************  
 
Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać kopię nowego raportu dotyczącego działań podejmowanych przez VCF do dnia 5 kwietnia 2013 roku.