U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.

Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.

The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Breadcrumb

Komunikat od Special Master, Sheila Birnbaum

January 29, 2013

VCF rozpoczął wydawanie uprawnionym roszczeniodawcom decyzji z informacjami dotyczącymi pierwszych naliczonych płatności do przekazania przez VCF. Na mocy ustawy Zadroga, łączna kwota funduszy VCF musi pokryć wysokość roszczeń i koszty administracyjne. Ustawa przewiduje wypłacenie z kwoty ogólnej jedynie 31% podczas pierwszych pięciu lat istnienia VCF. W związku z takim działaniem funduszu, ustawa wymaga od VCF rozbicia przyznawanych kwot płatności na dwa etapy: pierwsza szacunkowa płatność w ciągu pierwszych pięciu lat, a druga płatność w ciągu szóstego roku, gdy będzie można wydawać dodatkowe środki. Proszę kliknąć poniższy odsyłacz, w którym podano wyjaśnienie sposobu wyliczania płatności przez VCF. 
 
Wyjaśnienie pierwszej płatności z September 11th Victim Compensation Fund (VCF)