U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

Komunikat od Special Master, Sheila Birnbaum

January 29, 2013

VCF rozpoczął wydawanie uprawnionym roszczeniodawcom decyzji z informacjami dotyczącymi pierwszych naliczonych płatności do przekazania przez VCF. Na mocy ustawy Zadroga, łączna kwota funduszy VCF musi pokryć wysokość roszczeń i koszty administracyjne. Ustawa przewiduje wypłacenie z kwoty ogólnej jedynie 31% podczas pierwszych pięciu lat istnienia VCF. W związku z takim działaniem funduszu, ustawa wymaga od VCF rozbicia przyznawanych kwot płatności na dwa etapy: pierwsza szacunkowa płatność w ciągu pierwszych pięciu lat, a druga płatność w ciągu szóstego roku, gdy będzie można wydawać dodatkowe środki. Proszę kliknąć poniższy odsyłacz, w którym podano wyjaśnienie sposobu wyliczania płatności przez VCF. 
 
Wyjaśnienie pierwszej płatności z September 11th Victim Compensation Fund (VCF)