U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

News

Resource

Update: Registration and Claim Filing Deadlines

August 6, 2020
There are two deadlines in the VCF’s claim filing process: a Claim Filing Deadline and a Registration Deadline. It is important to distinguish between the two and be aware of which applies to your individual circumstances.
Messages from the Special Master

Special Master’s Message—Clarification on VCF Registration and Claim Filing Deadlines

August 6, 2020

Dear Friends:  I wanted to reach out directly and clarify some confusion that has arisen in recent days about September 11th Victim Compensation Fund (“VCF”) deadlines.   

There are two deadlines in the VCF’s claim filing process:  a Claim Filing Deadline and a Registration Deadline.  It is important to distinguish between the two and be aware of which applies to your individual circumstances.   

VCF FAQ

2.6 How do I know if I am registered with the VCF and have met my registration deadline?

August 6, 2020

If you are not sure whether you are registered with the VCF, or if you have questions related to Registration Deadlines, please call the VCF Helpline at 1-855-885-1555 for assistance.

VCF FAQ

2.3 我是否需要获得WTC健康项目对我的疾病所进行的治疗认证后,才能向VCF注册?

August 6, 2020

不,您无需通过WTC健康项目的治疗认证即可向VCF注册。您随时可以--通过在线注册,或通过拨打我们的求助热线1-855-885-1555进行注册,只要您在注册截止日期之前进行注册即可。在VCF注册可以保留您现在或将来某个时间提交索赔的权利。

 

VCF FAQ

2.1 向VCF提交索赔时需要遵守哪个截止日期? (添加日期:2020年8月6日)

August 6, 2020

提交索赔的流程有两个截止日期--第一个是注册截止日期,第二个是提交索赔的截止日期。 注册与提交索赔并不相同,截止日期因索赔类型和个人情况而不同。 要了解适合您情况的信息,请查看有关VCF注册截止日期的详细信息。

索赔申请的截止日期对每个人来说都是一样的:2090年10月1日。

VCF网站有关于如何注册及提交索赔的有用信息。

VCF FAQ

2.3 Czy mój uszczerbek na zdrowiu musi zostać zakwalifikowany do objęcia leczeniem przez Program Zdrowia WTC przed zarejestrowaniem wniosku VCF?

August 6, 2020

Nie, uszczerbek na zdrowiu nie musi być zakwalifikowany do objęcia leczeniem przez Program Zdrowia WTC przed rejestracją wniosku VCF. Można się zarejestrować kiedykolwiek – w systemie online lub dzwoniąc pod numer pomocy telefonicznej na 1-855-885-1555, pod warunkiem, że zrobi się to przed odpowiednim Terminem Rejestracji. Rejestracja w VCF gwarantuje prawo do złożenia wniosku teraz lub w przyszłości.

 

VCF FAQ

2.1 Jakie terminy mnie obowiązują podczas składania wniosku do Funduszu VCF? (Dodano: 6 sierpnia 2020 r.)

August 6, 2020

Istnieją dwa terminy dotyczące składania wniosków do Funduszu VCF – pierwszy to Termin Rejestracji, a drugi to Termin Składania Wniosków. Rejestracja to nie jest to samo co złożenie wniosku i jej Termin zależy od rodzaju wniosku i indywidualnych okoliczności. Więcej szczegółowych informacji odpowiednich dla danej sytuacji można znaleźć w dokumencie VCF Terminy Rejestracji.

Termin Składania Wniosków jest taki sam dla każdego: 1 października 2090 roku.

VCF FAQ

2.3 ¿Necesito tener mis condiciones certificadas para tratamiento por el Programa de Salud del WTC antes de registrarme con el VCF?

August 6, 2020

No.  No necesita estar certificado para tratamiento por el Program de Salud del WTC  para registrase con el VCF. Usted se puede registrar en cualquier momento – ya sea en línea, o llamando a nuestra Línea de Ayuda al 1-855-885-1555, siempre y cuando lo haga antes de su plazo para registrarse. Al registrase con el VCF preserva su derecho de presentar un reclamo tanto ahora como en el futuro.

 

VCF FAQ

2.1 ¿Cuáles plazos tengo que cumplir para presentar mi reclamo con el VCF?

August 6, 2020

Hay dos plazos en el proceso de presentar un reclamo –  el primero es el plazo para registrase y el segundo es el plazo para presentar un reclamo. Registrase no es el mismo que presentar un reclamo y el plazo varía de acuerdo las circunstancias particulares de cada individuo. Para entender cuál es aplicable a su situación vea Plazos para Registrarse para información más detallada sobre los plazos del VCF.

El plazo para presentar el reclamo es el mismo para todo el mundo: 1 de octubre del 2090.

VCF FAQ

2.3 Do I need to have my condition(s) certified for treatment by the WTC Health Program before I can register with the VCF?

August 6, 2020

No, you do not need to be certified for treatment by the WTC Health Program in order to register with the VCF. You can register at any time – either online, or by calling our Helpline at 1-855-885-1555, so long as you do so before your Registration Deadline.  Registering with the VCF preserves your right to file a claim, either now or at some point in the future.

VCF FAQ

2.1 What deadlines do I need to meet when filing my VCF claim?

August 6, 2020

There are two deadlines in the claim filing process – the first is the Registration Deadline and the second is the Claim Filing Deadline.  Registration is not the same as filing a claim and the deadline varies according to claim type and individual circumstances.  To understand what is applicable to your situation, please see detailed information about the VCF’s Registration Deadlines.

The Claim Filing Deadline is the same for everyone:  October 1, 2090.

Messages from the Special Master

Special Master’s Message on the Anniversary of the Signing of the VCF Permanent Authorization Act

July 29, 2020
Today we mark the first anniversary of President Trump’s signing of H.R. 1327, the “Never Forget the Heroes: James Zadroga, Ray Pfeifer, and Luis Alvarez Permanent Authorization of the September 11th Victim Compensation Fund Act.”
Resource

Nuevo: Impacto del COVID-19 (Coronavirus) en las Operaciones del VCF

July 28, 2020
El VCF permanece operacional hasta el momento, aunque anticipamos retrasos en todas las áreas del procesamiento de reclamos. Por favor lea la información a continuación, y continúe chequeando nuestra página web para actualizaciones.
Resource

Aktualizacja: Wpływ COVID-19 (Koronawirusa) na Działalność Funduszu VCF

July 28, 2020
Fundusz VCF kontynuuje obecnie działalność, choć można się spodziewać opóźnień w rozpatrywaniu wniosków. Prosimy o przeczytanie poniższych informacji, dostosowanie się do zaleceń oraz o sprawdzanie naszej strony w celu otrzymania aktualnych wiadomości.
Resource

更新:COVID-19(新冠病毒)对VCF运作的影响

July 28, 2020
尽管我们预计在索赔处理的各个方面都会有所延迟,但VCF目前仍在运作。请阅读以下信息,并继续查看此网站以获取更新的信息。
Resource

Update: Impact of COVID-19 (Coronavirus) on VCF Operations

July 28, 2020
The VCF remains operational at this time, although we expect delays in all areas of claims processing. Please read the information below, and continue to check this website for updates.
Report

June 2020 Monthly Statistics Report

July 10, 2020
Associated Document:
Resource

VCF Hard Copy Claim Form

June 15, 2020
Updated hard copy claim form for those without the ability to submit their claim via our online claims management system.
Associated Document:
Report

May 2020 Monthly Statistics Report

June 8, 2020
Associated Document: