U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

News

Resource

Update: Impact of COVID-19 (Coronavirus) on VCF Operations

April 26, 2021
The VCF remains operational at this time, although we continue to experience delays in several areas of claims processing. This update includes important information regarding outgoing correspondence and deadlines for appealing the decision on your claim.
Resource

Email - Changes to VCF Outgoing Correspondence and Appeal Deadlines

April 21, 2021

Email - Changes to VCF Outgoing Correspondence and Appeal Deadlines – April 21, 2021

Resource

Update: Impact of COVID-19 on VCF Operations

April 9, 2021
Updates made to Hearings procedures.
Resource

FAQ Updates

April 7, 2021
FAQ Updates made in English, Spanish, Polish and Chinese.
Report

March 2021 Monthly Statistics Report

April 7, 2021
Statistics as of March 31, 2021.
Associated Document:
VCF FAQ

4.3 我应何时修改我的索赔,何时应上诉?

April 7, 2021

如果您在质疑VCF对您的索赔申请的裁定,则应该提出申诉。

如果您根据新的信息在寻求新的裁定,则应该提出修改。

如果您就赔偿提交申诉,在就您的申诉作出裁定之前,我们不会进行赔付如果您就资格提出申诉,则在对您的申诉作出裁定之后才会启动赔偿审核。在申诉期间就进行赔付的唯一情况是,索赔人在符合适用的标准后已被批准加急状态。在任何情况下,提交修改都不会影响最初的裁定的赔付。

您在考虑是否提出申诉或修改时,请考虑您是否要以接受最初的裁定的赔付并选择提交修改而不是提出申诉的方式而放弃某项索赔或争议,或者对某项索赔或争议做出妥协。VCF有权决定是否通过修改更适当地解决申诉中提交的问题。请注意,在已故的索赔中(即代表因9/11相关疾病而死亡的受害者提出的索赔),除非在有限的情况下,您将无法修改您的索赔。

VCF FAQ

3.2 VCF是否从WTC健康项目得到我的医疗记录副本?我需要随我的索赔提交这些副本吗?

April 7, 2021

VCF与WTC健康项目有信息共享协议,所以会得到您的医疗记录副本。WTC健康项目只向VCF提供那些用来确定您是否有合格的,经认证的疾病的信息。我们从WTC健康项目所收到的信息包括疾病的名称,在WTC健康项目里该疾病所属的类别 (例如:癌症或上呼吸道疾病),以及相关的医疗诊断代码。如果WTC健康项目通知我们您已获合资格的身体健康状况的认证,我们就把该认证书作为您的合资格的疾病的证明。

如果WTC健康项目已对您的疾病认证了,您无需提交医疗记录来支持您的合资格的疾病处于该范围最低端的非经济损失的索赔。同样,如果您的合资格的疾病,VCF认定为推定严重,令身体衰弱,您无需提供医疗记录才有资格申请法定上限所允许的非经济损失上的最高赔偿金。VCF《政策和程序》文件第2.1.a条--《非经济损失的评估》--列出了的被认为是推定严重的疾病。

VCF FAQ

3.1 WTC健康项目是否是VCF的一部分?

April 7, 2021

不是,WTC健康项目和VCF是两个不同的项目。各自都有自己的注册流程,资格标准和使命。WTC健康项目是由美国卫生和公共服务部管理。为世贸中心和位于纽约市、五角大楼和宾夕法尼亚州尚克斯维尔的相关地点的应急人员以及为在规定的时间范围内在世贸中心健康项目的纽约市灾区的幸存者提供医疗监测和治疗。VCF是由美国司法部管理,为那些被诊断出符合9/11相关疾病的人以及符合VCF资格标准的人提供经济补偿。参加世贸中心健康项目并不代表您向VCF注册或提出索赔。

VCF FAQ

1.10 我是否可以向VCF和美国国家赞助的恐怖主义受害者基金(“USVSST基金”)都提出索赔?

April 7, 2021

可以,但是,根据法律,VCF须抵消与9/11袭击有关的其他间接款项来源所支付的任何收益。 因此,给也有资格获得VCF赔偿的受害者支付的USVSST基金付款将由VCF抵消。 需要明确的是,VCF必须抵消向同一受害人因9/11相关伤害而支付的USVSST基金付款。

有关更多信息,请参看VCF的《政策和程序》的第3.9节

VCF FAQ

1.5 我如何添加或更改索赔上的律师?

April 7, 2021

若要在您的索赔上添加,更改或删除律师,请按照《律师变更表》上的说明进行操作。将填妥并签署的表格上传到您的索赔中。一旦VCF收到填妥的表格和所需的文件,我们就将对您的索赔作出适当的更新,这些更新包括接收信函的人及能够接触在线索赔的人。

您不应仅出于更改律师的目的而提交新的注册或索赔。 即使已经对您现有的索赔做出了裁决或支付了索赔,并且您打算对其进行修改以添加新的疾病或寻求额外赔偿,这也适用。一旦您提交《律师变更表》,VCF将更新您现有的索赔,而您的新律师将能够代表您提交任何修改或文件。

VCF FAQ

1.4 我是否需要律师来提交索赔?

April 7, 2021

不,您需要通过律师向VCF提交索赔.通过律师提交的索赔并没有比没有通过律师提交的索赔有任何优先权。无论有还是没有律师协助那些索赔,我们都会依据相同的准则评估所有的索赔,并运用相同的方法计算出所有的赔偿金。我们有一些资源可用来协助个人提交索赔,包括有双语代表的免费求助热线电话,以及有任何语种的口译人员。求助热线可回答有关索赔程序的问题,帮您填写索赔表格,解释您须随索赔提交的证明文件。您可以打电话获取一般信息,也可以预约求助热线代表来完成并提交索赔。若您决定聘律师协助您的索赔,那么律师向你收取的费用会受法律限制。律师收取的费用不得超过您所获的VCF赔偿金额的百分之十。

VCF FAQ

4.3 Kiedy powinienem/powinnam złożyć poprawki, a kiedy odwołać się od decyzji?

April 7, 2021

Odwoływać należy się w celu kwestionowania decyzji VCF w sprawie wniosku.

Poprawkę należy złożyć w celu ubiegania się o wydanie nowej decyzji na podstawie nowych informacji.

VCF FAQ

3.2 Czy VCF otrzyma kopie moich akt medycznych od Programu Zdrowia WTC? Czy muszę je dostarczyć razem z moim wnioskiem?

April 7, 2021

VCF nie otrzymuje kopii akt medycznych w ramach wymiany informacji z Programem Zdrowia WTC. Program Zdrowia WTC tylko dzieli się z VCF informacjami, które pozwalają na stwierdzenie czy wnioskodawca ma zakwalifikowany uprawniający uszczerbek na zdrowiu. Informacje, które otrzymujemy od Programu Zdrowia WTC to nazwa uszczerbku na zdrowiu, kategoria Programu Zdrowia WTC do której ten uszczerbek należy, np.

VCF FAQ

3.1 Czy Program Zdrowia WTC jest częścią VCF?

April 7, 2021

Nie, Fundusz VCF i Program Zdrowia WTC to dwa odrębne programy i każdy z nich ma swoje własne zasady dotyczące procesu rejestracji, kryteriów kwalifikowalności i misję.

VCF FAQ

1.10 Czy mogę się ubiegać o odszkodowanie zarówno od VCF jak i od U.S. Victims of State Sponsored Terrorism Fund („USVSST”)

April 7, 2021

Tak, jednakże prawo wymaga, żeby Fundusz VCF potrącił jakiekolwiek świadczenia otrzymane ze źródeł dodatkowych i związane z atakami 11 września. Z tego względu, płatności uzyskane od Funduszu USVSST przez wnioskodawców, którzy są również uprawnieni do otrzymania odszkodowania od Funduszu VCF podlegają potraceniom przez Fundusz VCF. Dokładniej, Fundusz VCF jest zobowiązany do potracenia płatności z Funduszu USVSST wypłaconych za szkody związane z wydarzeniami 11 września u tej samej ofiary.

VCF FAQ

1.5 Jak mogę dodać prawnika do mojego wniosku lub go zmienić?

April 7, 2021

Aby dodać, zmienić lub usunąć prawnika wcześniej wskazanego we wniosku, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na Formularzu Zmiany Prawnika oraz dołączyć ten wypełniony i podpisany formularz do swojego wniosku. Po otrzymaniu przez VCF wypełnionego formularza i wszystkich wymaganych dokumentów, zaktualizujemy Państwa wniosek, w tym informacje dotyczące tego, kto będzie otrzymywał korespondencję i kto będzie miał dostęp do wniosku online.

VCF FAQ

1.4 Czy do złożenia wniosku muszę mieć prawnika?

April 7, 2021

Nie, prawnik nie jest konieczny do złożenia wniosku do VCF i wnioski złożone przez prawników nie są traktowane priorytetowo w stosunku do tych, które zostały złożone bez reprezentacji prawnika. Rozpatrujemy wszystkie wnioski stosując te same zasady i naliczamy wszystkie odszkodowania wykorzystując tę samą metodologię, bez względu na to, czy prawnik zajmował się wnioskiem.

VCF FAQ

4.3 ¿Cuándo debería enmendar y cuándo debería apelar?

April 7, 2021

Debería apelar si usted va a cuestionar la determinación del VCF.

Debería modificar si usted va a procurar una nueva determinación basada en información nueva. 

VCF FAQ

3.2 ¿El VCF recibe copia de mi record médico del El Programa de Salud del WTC? ¿Necesito proveer copias de mi record médico con mi reclamo?

April 7, 2021

El VCF no recibe copia de su récord médico como parte del acuerdo de compartir información con el Programa de Salud del WTC. El Programa de Salud del WTC solo le provee al VCF la información que se usa para determinar si usted tiene una condición elegible certificada. La información que recibimos del Programa de Salud del WTC incluye, nombre de la condición, la categoría de la condición dentro del Programa de Salud del WTC (por ejemplo, cáncer, desorden en las vías respiratorias superiores), y el código del diagnóstico médico asociado.

VCF FAQ

3.1 ¿El Programa de Salud del WTC es parte del VCF?

April 7, 2021

No, el programa de Salud del WTC y el VCF son dos programas separados, y cada cual tiene su propio proceso de registro, criterios de elegibilidad, y misión. El  Programa de Salud del WTC  es administrado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU.

VCF FAQ

1.10 ¿Puedo presentar reclamos en ambos fondos, con el VCF y con el Fondo para Víctimas de los EE.UU. de Actos de Terrorismo Apoyado por el Estado (“U.S. Victims of State Sponsored Terrorism Fund, USVSST)?

April 7, 2021

Sí, aunque, al VCF se le requiere por ley contrarrestar cualquier beneficio pagado por cualquier fuente colateral en relación a los ataques del 11/9. Como resultado, los pagos hechos por el Fondo de USVSST a las víctimas elegibles para compensación por el VCF, están sujeto a deducción. Para clarificar, el VCF es requisito deducir los pagos hechos por el Fondo de USVSST a la misma víctima a raíz de las lesiones relacionadas con el 11/9.

VCF FAQ

1.5 ¿Cómo puedo añadir o cambiar el abogado en mi reclamo?

April 7, 2021

Para añadir, cambiar o eliminar un abogado de su reclamo, siga las instrucciones del  Formulario de Cambio de Abogado  y suba a su reclamo en línea el formulario completo y firmado. Una vez el VCF recibe el formulario completo con todos los documentos requeridos, haremos las actualizaciones pertinentes a su reclamo, incluyendo quién recibe correspondencia y quién puede acceder al reclamo en línea.

VCF FAQ

1.4 ¿Necesito un abogado para presentar un reclamo?

April 7, 2021

No, usted no necesita un abogado para presentar un reclamo con el VCF, y no se le da prioridad a los reclamos que son presentado a través de abogado sobre los reclamos presentados sin abogados. Nosotros evaluamos todos los reclamos siguiendo las mismas guías y calculando los reclamos con la misma metodología, sin importar que un abogado esta asistiendo con el reclamo. Tenemos varios recursos disponibles para asistir a los individuos a presentar su reclamo, incluyendo la línea de llamada que es libre de costo con representantes bilingües, e interpretes para cualquier idioma.

VCF FAQ

4.3 When should I amend my claim and when should I appeal? (Updated: December 26, 2019)

April 7, 2021

You should appeal if you are challenging the VCF’s determination on your claim.

You should amend if you are seeking a new determination based on new information.

VCF FAQ

3.2 Does the VCF receive copies of my medical records from the WTC Health Program? Do I need to submit them with my claim?

April 7, 2021

The VCF does not receive copies of your medical records as part of our information-sharing agreement with the WTC Health Program.  The WTC Health Program only provides the VCF with information that is used to determine whether you have an eligible, certified condition.  The information we receive from the WTC Health Program includes the name of the condition, the WTC Health Program category under which the condition falls (for example, Cancer or Upper Respiratory Disorder), and the associated medical diagnosis code.  If the WTC Health Program notifies us that you have been certified