U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

News

VCF FAQ

2.2 向VCF提交索赔时需要遵守哪个截止日期?

August 6, 2020

提交索赔的流程有两个截止日期--第一个是注册截止日期,第二个是提交索赔的截止日期。注册与提交索赔并不相同,截止日期根据个人具体情况而有所不同。 要了解适合您情况的信息,请查看有关VCF注册截止日期的详细信息。

每个人的提交索赔截止日期都相同:2090年10月1日。

VCF网站就《如何注册及提交索赔》提供了有用信息。

VCF FAQ

2.1 我听说向VCF提交索赔的截止日期是2021年7月29日。在截止日期之前,我该怎么办?

August 6, 2020

向VCF提交索赔有两个截止日期:注册截止日期提交索赔的截止日期

注册与提交索赔并不相同。每个人的注册截止日期相同。依个人具体情况而有所不同:

您如果满足以下条件,则仅需要在2021年7月29日之前向VCF注册:

  • 您在2019年7月29日之前获得了世界贸易中心(WTC)健康项目对与9/11相关的身体健康状况进行的认证;或者
  • 您正在为2019年7月29日之前死于您认为是与9/11相关的身体健康状况的个人注册提交索赔。

在其他情况下,个人的注册截止日期不同。要了解适合您情况的信息,请查阅有关VCF注册截止日期的详细信息。

VCF FAQ

2.4 Czy mój uszczerbek na zdrowiu musi zostać zakwalifikowany do objęcia leczeniem przez Program Zdrowia WTC przed zarejestrowaniem wniosku VCF?

August 6, 2020

Nie, uszczerbek na zdrowiu nie musi być zakwalifikowany do objęcia leczeniem przez Program Zdrowia WTC przed rejestracją wniosku VCF. Można się zarejestrować kiedykolwiek – w systemie online lub dzwoniąc pod numer pomocy telefonicznej na 1-855-885-1555, pod warunkiem, że zrobi się to przed odpowiednim Terminem Rejestracji. Rejestracja w VCF gwarantuje prawo do złożenia wniosku teraz lub w przyszłości.

 

VCF FAQ

2.3 Co to jest rejestracja? Jak mogę zarejestrować się w Funduszu VCF i jaki jest mój termin rejestracji?

August 6, 2020

Rejestracja to pierwszy etap złożenia wniosku i po prostu zachowuje Państwa prawo do złożenia wniosku w przyszłości. Podczas rejestracji nie zrzekają się Państwo żadnych praw i rejestracja nie obliguje do złożenia wniosku.  Rejestracja tylko powiadamia Fundusz VCF, że mogą być Państwo potencjalnymi wnioskodawcami i umożliwia spełnienie prawnego wymogu terminowości określonego w prawie. Terminy Rejestracji są różne w zależności od okoliczności indywidualnych.

VCF FAQ

2.2 Jakie terminy mnie obowiązują podczas składania wniosku do Funduszu VCF?

August 6, 2020

Istnieją dwa terminy dotyczące składania wniosków do Funduszu VCF – pierwszy to Termin Rejestracji, a drugi to Termin Składania Wniosków. Rejestracja to nie jest to samo co złożenie wniosku i jej Termin zależy od indywidualnych okoliczności. Więcej szczegółowych informacji odpowiednich dla danej sytuacji można znaleźć w dokumencie VCF Terminy Rejestracji.

Termin Składania Wniosków jest taki sam dla każdego: 1 października 2090 roku.

VCF FAQ

2.1 Słyszałem, że termin składania wniosku do Funduszu VCF to 29 lipca 2021 roku. Co muszę zrobić przed upływem tego terminu?

August 6, 2020

Istnieją dwa terminy związane ze złożeniem wniosku do Funduszu VCF: Termin Rejestracji i Termin Składania Wniosków.

Rejestracja to nie to samo co złożenie wniosku i Termin Rejestracji nie jest taki sam dla wszystkich. Zależy on od okoliczności indywidualnych:

Należy zarejestrować się w Funduszu VCF do 29 lipca 2021 roku tylko jeśli spełnia się jeden z niżej wymienionych warunków:

VCF FAQ

2.4 ¿Necesito tener mis condiciones certificadas para tratamiento por el Programa de Salud del WTC antes de registrarme con el VCF?

August 6, 2020

No.  No necesita estar certificado para tratamiento por el Program de Salud del WTC  para registrase con el VCF. Usted se puede registrar en cualquier momento – ya sea en línea, o llamando a nuestra Línea de Ayuda al 1-855-885-1555, siempre y cuando lo haga antes de su plazo para registrarse. Al registrase con el VCF preserva su derecho de presentar un reclamo tanto ahora como en el futuro.

 

VCF FAQ

2.3 ¿Qué es el registro? ¿Cómo registro mi reclamo con el VCF y cuál es la fecha límite para registrarme?

August 6, 2020

Registrase es el primer paso en el proceso de presentar un reclamo y lo que hace es que le reserva el derecho de presentar un reclamo en el futuro. Usted no renuncia a ningún derecho legal cuando usted se registra, y el registrase no le obliga a presentar un reclamo en el futuro. El registrase únicamente sirve para alertar al VCF de que usted puede ser un potencial reclamante; y así se cumplen los requisitos legales de puntualidad que establece la ley.

VCF FAQ

2.2 ¿Cuáles plazos tengo que cumplir para presentar mi reclamo con el VCF?

August 6, 2020

Hay dos plazos en el proceso de presentar un reclamo –  el primero es el plazo para registrase y el segundo es el plazo para presentar un reclamo. El Plazo Para Presentar Un Reclamo es el mismo para todo el mundo: 1 de octubre de 2090. Registrase no es el mismo que presentar un reclamo y el plazo varía de acuerdo las circunstancias particulares de cada individuo.

VCF FAQ

2.1 Escuche que el plazo para presentar un reclamo con el VCF es el 29 de julio de 2021. ¿Qué es lo que tengo que hacer para esa fecha?

August 6, 2020

Hay dos plazos asociados con presentar un reclamo con el VCF: el plazo para registrase y el plazo para presentar un reclamo. El Plazo para Registrarse y el Plazo para Presentar el Reclamo.

Registrase no es lo mismo que presentar un reclamo y el plazo para registrarse no es el mismo para todo el mundo. Este plazo varía según las circunstancias particulares de cada individuo:

VCF FAQ

2.4 Do I need to have my condition(s) certified for treatment by the WTC Health Program before I can register with the VCF?

August 6, 2020

No, you do not need to be certified for treatment by the WTC Health Program in order to register with the VCF. You can register at any time – either online, or by calling our Helpline at 1-855-885-1555, so long as you do so before your Registration Deadline.  Registering with the VCF preserves your right to file a claim, either now or at some point in the future.

VCF FAQ

2.3 What is registration? How do I register with the VCF and what is my registration deadline?

August 6, 2020

Registration is the first step in the claim filing process and it simply preserves your right to file a claim in the future.  You do not waive any legal rights when you register, and registering does not obligate you to file a claim.  Registration serves only to alert the VCF that you may be a potential claimant; and it meets the legal requirement of timeliness set forth in the law.  Registration Deadlines vary based on your individual circumstances. 

VCF FAQ

2.2 What deadlines do I need to meet when filing my VCF claim?

August 6, 2020

There are two deadlines in the claim filing process – the first is the Registration Deadline and the second is the Claim Filing Deadline.  Registration is not the same as filing a claim and the Deadline varies according to individual circumstances.  To understand what is applicable to your situation, please see detailed information about the VCF’s Registration Deadlines.

The Claim Filing Deadline is the same for everyone:  October 1, 2090.

VCF FAQ

2.1 I heard the deadline to file a claim with the VCF is July 29, 2021. What do I have to do by that deadline?

August 6, 2020

There are two deadlines associated with filing a VCF Claim:  A Registration Deadline and a Claim Filing Deadline.  

Registration is not the same as filing a claim and the Registration Deadline is not the same for everyone.  It varies according to individual circumstances:

You are only required to register with the VCF by July 29, 2021, if you meet the following circumstances:        

Messages from the Special Master

Special Master’s Message on the Anniversary of the Signing of the VCF Permanent Authorization Act

July 29, 2020
Today we mark the first anniversary of President Trump’s signing of H.R. 1327, the “Never Forget the Heroes: James Zadroga, Ray Pfeifer, and Luis Alvarez Permanent Authorization of the September 11th Victim Compensation Fund Act.”
Resource

Nuevo: Impacto del COVID-19 (Coronavirus) en las Operaciones del VCF

July 28, 2020
El VCF permanece operacional hasta el momento, aunque anticipamos retrasos en todas las áreas del procesamiento de reclamos. Por favor lea la información a continuación, y continúe chequeando nuestra página web para actualizaciones.
Resource

Aktualizacja: Wpływ COVID-19 (Koronawirusa) na Działalność Funduszu VCF

July 28, 2020
Fundusz VCF kontynuuje obecnie działalność, choć można się spodziewać opóźnień w rozpatrywaniu wniosków. Prosimy o przeczytanie poniższych informacji, dostosowanie się do zaleceń oraz o sprawdzanie naszej strony w celu otrzymania aktualnych wiadomości.
Resource

更新:COVID-19(新冠病毒)对VCF运作的影响

July 28, 2020
尽管我们预计在索赔处理的各个方面都会有所延迟,但VCF目前仍在运作。请阅读以下信息,并继续查看此网站以获取更新的信息。
Resource

Update: Impact of COVID-19 (Coronavirus) on VCF Operations

July 28, 2020
The VCF remains operational at this time, although we expect delays in all areas of claims processing. Please read the information below, and continue to check this website for updates.
Report

June 2020 Monthly Statistics Report

July 10, 2020
Associated Document:
Resource

VCF Hard Copy Claim Form

June 15, 2020
Updated hard copy claim form for those without the ability to submit their claim via our online claims management system.
Associated Document:
Report

May 2020 Monthly Statistics Report

June 8, 2020
Associated Document:
Report

April 2020 Monthly Statistics Report

May 12, 2020
The April 2020 report includes key statistics as of April 30, 2020.
Associated Document:
Resource

Appendix A

May 1, 2020
Additional Information for claims filed for Deceased Individuals
Associated Document:
Report

March 2020 Monthly Statistics Report

April 10, 2020
Associated Document: