U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

News

VCF FAQ

1.2 Ya presenté mi reclamo. ¿Cuándo se decidirá?

May 4, 2023

Como regla general, los reclamos se revisan por orden de llegada, siguiendo el orden de la fecha en que se presentó el formulario de reclamo de compensación. Esto significa que el VCF prioriza los reclamos que han estado en espera por más tiempo antes de comenzar a revisar los reclamos más recientes. Los reclamos se priorizan para revisión sólo cuando toda la información requerida ha sido presentada.

VCF FAQ

1.2 Złożyłem/am wniosek. Kiedy zostanie podjęta decyzja w mojej sprawie?

May 4, 2023

Na ogół wnioski są rozpatrywane w kolejności napływania – na podstawie daty złożenia formularza wniosku. Oznacza to, że wnioski oczekujące na rozpatrzenie dłużej mają pierwszeństwo przed wnioskami nowymi. Wnioski zostają przedłożone do rozpatrzenia w pierwszej kolejności tylko wtedy, kiedy załączono do nich wszystkie wymagane informacje.

VCF FAQ

3.4 Program Zdrowia WTC ogłosił 18 stycznia 2023 dodanie nowotworu złośliwego macicy do listy nowotworów kwalifikujących do odszkodowania. Czy mogę otrzymać odszkodowanie z tytułu nowotworu złośliwego macicy, jeśli został on zatwierdzony przez Program Zdr

April 12, 2023

Tak. Z dniem 18 stycznia 2023 wszystkie rodzaje nowotworów złośliwych macicy, włącznie z nowotworem złośliwym endometrium, zostały dodane do listy chorób związanych z WTC i tym samym kwalifikują się do uzyskania odszkodowania od Funduszu VCF, pod warunkiem, że zostały spełnione wszelkie pozostałe kryteria uprawniające do odszkodowania.

VCF FAQ

3.5 Co zrobić, jeśli nowotwór złośliwy macicy został u mnie zdiagnozowany w przeszłości i nie został jeszcze zatwierdzony przez Program Zdrowia WTC? Czy kwalifikuję się do uzyskania odszkodowania od Funduszu VCF?

April 12, 2023

Tak, ale aby otrzymać odszkodowanie od Funduszu VCF, choroba musi zostać uprzednio zatwierdzona przez Program Zdrowia WTC. Jest to wymagane nawet wtedy, jeśli obecnie nie wymagają już Państwo leczenia tego nowotworu. Aby rozpocząć procedurę zatwierdzenia choroby przez Program Zdrowia WTC, prosimy zapoznać się z informacjami dostępnymi w internecie pod adresem https://www.cdc.gov/wtc/uterineCancer_20230118.html lub pod numerem telefonu 1-888-982-4748.

VCF FAQ

3.4 El Programa de Salud del WTC anunció que el cáncer uterino ha sido añadido a la lista de los canceres cubiertos en el programa efectivo el 18 de enero de 2023. ¿Puedo recibir compensación por mi cáncer uterino si ha sido recientemente certificado por

April 12, 2023

Sí. Efectivo el 18 de enero del 2023, todo lo los canceres uterinos, incluyendo el cáncer endometrial, han sido añadidos a la lista de Condiciones de Salud relacionadas al WTC, y por consiguiente compensables por el VCF, siempre y cuando los otros criterios de elegibilidad se cumplan.

Si tu reclamo fue previamente denegando porque no tenías certificada una condición elegible, y su cáncer uterino o endometrial es certificado por el Programa e Salud del WTC, puedes enmendar tu reclamo. El VCF revisará su reclamo y le notificará del resultado de la revisión.

VCF FAQ

3.7 Un miembro de mi familia falleció, y fue diagnosticada con cáncer uterino antes de fallecer. Creo que su cáncer uterino estaba relacionado con su exposición al 11/9, pero no era una condición en la lista del programa de salud del WTC antes de su muert

April 12, 2023

Sí, el Representante Personal autorizado de la persona fallecida puede presentar un reclamo para compensación del cáncer uterino, siempre y cuando los otros requisitos de elegibilidad se cumplan. Porque la fallecida no puede ir al Programa de Salud del WTC para certificar su condición, el cáncer uterino tiene que ser verificado mediante el proceso de Médico Privado del VCF.

VCF FAQ

3.6 Si yo fui diagnosticada con cáncer uterino antes de que fuera añadido a la lista del Programa de Salud del WTC, y pagué gastos médicos relacionados al tratamiento del cáncer de mi bolsillo, ¿el VCF me puede reembolsar esos gastos médicos?

April 12, 2023

Sí, siempre y cuando se cumplan los requisitos de reembolso de esos gastos. Usted puede reclamar reembolso al VCF por los gastos de su bolsillo relacionado con su cáncer uterino antes de la fecha de que el Programa de Salud del WTC le certificó por el tratamiento de esa condición.  El VCF tiene requisitos específicos para reclamar reembolso de gastos médicos.  Vea FAQ 6.5 para más detalles.

VCF FAQ

3.6 Nowotwór złośliwy macicy został u mnie wykryty zanim jeszcze został on dodany do listy nowotworów Programu Zdrowia WTC kwalifikujących do odszkodowania i poniosłam wydatki medyczne z własnej kieszeni związane z leczeniem tego nowotworu. Czy VCF zwróci

April 12, 2023

Tak, pod warunkiem że zostaną spełnione wymogi VCF dotyczące zwrotu tych kosztów. Można wnioskować o zwrot kosztów leczenia od VCF jeśli ponieśli Państwo wydatki z własnej kieszeni związane z nowotworem złośliwym macicy przed datą uznania tej choroby do leczenia przez Program Zdrowia WTC. Fundusz VCF posiada specjalne wymogi dotyczące wnioskowania o zwrot wydatków medycznych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Sekcji 6.5 Często Zadawanych Pytań. 

VCF FAQ

3.5 ¿Qué pasa si ya fui diagnosticada con cáncer uterino en el pasado, pero el cáncer no ha sido certificado por el Programa de Salud del WTC? ¿Soy eligible para compensación por el VCF?

April 12, 2023

Sí, pero para poder recibir compensación con el VCF, usted debe tener la condición certificada por el Programa de Salud del WTC.  Esto es requerido aun cuando usted no necesite tratamiento para el cáncer en ese momento. Para empezar el proceso de certificación con el Programa de Salud del WTC, puede encontrar más información en línea https://www.cdc.gov/wtc/uterineCancer_20230118.html o por teléfono al 1-888-982-4748.

VCF FAQ

3.7 Osoba z mojej rodziny zmarła, ale przed śmiercią postawiono jej diagnozę nowotworu złośliwego macicy. Myślę, że nowotwór złośliwy macicy był związany z obecnością na miejscu katastrofy z 11 września, jednak przed jej śmiercią nie znajdował się jeszcze

April 12, 2023

Tak, upoważniony osobisty przedstawiciel osoby zmarłej może złożyć wniosek i ubiegać się o odszkodowanie z tytułu nowotworu złośliwego macicy pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie pozostałe kryteria kwalifikujące wymagane przez VCF. Ponieważ osoba zmarła nie może udać się do Programu Zdrowia WTC w celu zatwierdzenia choroby, nowotwór złośliwy macicy zostanie potwierdzony poprzez Proces Weryfikacji Lekarza Prywatnego.

VCF FAQ

6.1 ¿Qué pasa si mi cuenta bancaria o dirección han cambiado desde mi último pago?

December 9, 2022

Si ya ha recibido al menos un pago del VCF y su información bancaria ha cambiado desde que se procesó el último pago, usted debe completar un nuevo Formulario de Información de Pago AHC y subirlo a su reclamo en línea tan pronto como sea posible. Cuando usted suba el formulario de ACH  a su reclamo en línea, usted debe incluir una carta que diga que la información del nuevo formulario va a reemplazar la información bancaria que está asociado con su reclamo.

Resource

Designación del Representante Personal

December 9, 2022

Change Log: Adding sworn statement.

Associated Document:
Resource

Información e Instrucciones: Pasos que se deben tomar cuando el reclamante muere después de haber presentado su reclamación

December 9, 2022

Change Log: Removed all instances of “original” or “certified” copy.

Associated Document:
Resource

Powołanie Zarządcy Spadku

December 9, 2022

Change Log: Adding sworn statement.

Associated Document:
VCF FAQ

1.1 Złożyłem/am wniosek. Co dalej?

December 9, 2022

Pierwszym krokiem podejmowanym przez VCF po złożeniu wniosku jest jego wstępne rozpatrzenie w celu potwierdzenia, że złożono wszystkie „minimalnie wymagane” dokumenty. Zanim rozpoczniemy szczegółowe rozpatrywanie wniosku, oprócz wypełnionego formularza wniosku wymagamy następujące dokumenty:

VCF FAQ

1.1 Ya presenté mi reclamo. ¿Cuál es el siguiente paso?

December 9, 2022

Una vez presentado el reclamo, el primer paso que el Fondo de Compensación para Víctimas (Victim Compensation Fund, VCF) toma es hacer una revisión preliminar para confirmar que todos los documentos "mínimos requeridos" se hayan entregado. En adición al requisito de completar el Formulario de Reclamo, también le requerimos los siguientes documentos para que su reclamo pueda progresar a una revisión más sustancial:

VCF FAQ

6.3 ¿Cuándo puedo esperar recibir el pago y si este será prorrateado?

December 9, 2022

Su reclamo será indemnizado por el monto total de la pérdida calculada en el momento en que se procese el pago. 

El momento de su pago dependerá de si usted apeló o no su indemnización: 

VCF FAQ

6.3 Kiedy mogę spodziewać się otrzymania płatności i czy będą to płatności pro rata?

December 9, 2022

Fundusz VCF nie wypłaca częściowych należności z tytułu naliczonego odszkodowania. Należność za wniosek zostanie dokonana w kwocie pełnego naliczonego odszkodowania należnego w momencie dokonywania płatności.

Termin wypłaty zależy od tego, czy planują Państwo odwoływać się od decyzji:

VCF FAQ

6.1 łCo stanie się, jeśli od momentu mojej ostatniej wypłaty zmienię numer konta lub adres?

December 9, 2022

Jeżeli otrzymali już Państwo wypłatę z VCF, a Państwa numer konta zmienił się od momentu ostatniej wypłaty, należy bezzwłocznie wypełnić nowy Formularz z Informacjami do Płatności ACH i załadować go do wniosku online. Podczas ładowania nowego formularza ACH należy również załączyć pismo z oświadczeniem, że nowy formularz ma zastąpić informacje bankowe powiązane obecnie z wnioskiem.  W przypadku zmiany adresu proszę zadzwonić do naszej Linii Pomocy pod numer 1-855-885-1555, aby dokonać zmiany adresu w naszych aktach.

Resource

Informacje i instrukcje: Kroki, jakie należy wykonać w przypadku śmierci wnioskodawcy po złożeniu przez niego wniosku dla osób z uszkodzeniem ciała

December 9, 2022

Change Log: Removed all instances of “original” or “certified” copy.

Associated Document:
VCF FAQ

1.3 ¿Habrán algunas circunstancias en el que se pueda acelerar la revisión de mi reclamo?

December 9, 2022

Sí. En los casos que envuelvan enfermedades terminales o dificultad financiera significativa, usted puede pedir al VCF que acelere el procesamiento de su reclamo. El VCF considera “dificultad financiera significativa” una eminente o pendiente orden de desahucio o ejecución de hipoteca, o falta de vivienda, siempre y cuando sea demostrada con la documentación apropiada. Si usted desea acelerar su reclamo a base de una enfermedad terminal o dificultad financiera usted debe comunicarse con la línea de ayuda del VCF al 1-855-885-1555 y someter los documentos adecuados a su reclamo.

Resource

VCF Información General

July 30, 2021
Associated Document:
VCF FAQ

1.12 ¿Si pienso que el producto manufacturado o el doctor contribuyó, causó, o empeoró mi condición relacionada al 11/9, (o contribuyó o causó la muerte de una víctima fallecida). Puedo demandar al manufacturero o al doctor y como quiera participar en e

July 30, 2021

No. Una demanda contra el producto manufacturado por responsabilidad del producto, o en contra del doctor por impericia médica, está basado en la teoría legal de que ese producto o ese doctor contribuyó, causó, o empeoró mi condición relacionada al 9/11.Este tipo de demandas cae bajo los términos del relevo de demandas del estatuto del cual el VCF opera.

VCF FAQ

2.2 ¿Qué es el registro? ¿Cómo registro mi reclamo con el VCF y cuál es la fecha límite para registrarme?

July 30, 2021

Registrase es el primer paso en el proceso de presentar un reclamo y lo que hace es que le reserva el derecho a presentar un reclamo en el futuro. Usted no renuncia a ningún derecho legal cuando usted se registra, y el registrase no le obliga a presentar un reclamo en el futuro. El registrase únicamente sirve para alertar al VCF de que usted puede ser un potencial reclamante; y así se cumplen los requisitos legales de fechas límites que establece la ley. Los Plazos para Registrarse varían a base de sus circunstancias individuales.