U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

News

Resource

Law Firm Meeting Notes April 2022

May 13, 2022

Notes posted from the April 26, 2022 VCF conference call with law firms.

Associated Document:
VCF FAQ

1.2 我提出了我的索赔。何时将对我的索赔作出裁决?

May 4, 2022

一般情况下,我们将根据提交的日期以“先进先出”的顺序审核索赔。对于2016年8月1日之后提交的索赔而言,这就是《索赔表》提交的日期。这意味着VCF会优先处理那些等待了较长时间的索赔,然后才开始审核较新提交的索赔。

VCF继续缩短对索赔做出裁决所需的时间,并且正在努力在提交《索赔表》或修改后的一年内做出裁决(假定已提交了处理索赔所需的全部信息)。下面的索赔审核时间线图表反映了最新的审核索赔的状态。

VCF FAQ

1.2 Złożyłem/am wniosek. Kiedy zostanie podjęta decyzja w mojej sprawie?

May 4, 2022

Na ogół wnioski są rozpatrywane w kolejności napływania – na podstawie daty złożenia wniosku o odszkodowanie. Dla wniosków złożonych po 1 sierpnia 2016 roku jest to data złożenia Formularzu Wniosku. Oznacza to, że wnioski oczekujące na rozpatrzenie dłużej mają pierwszeństwo przed wnioskami nowymi.

VCF FAQ

1.2 I filed my claim. When will a decision be made on my claim?

May 4, 2022

As a general rule, claims are reviewed in “first in, first out” order based on the date the compensation claim was submitted. For claims submitted after August 1, 2016, this is the date the Claim Form was submitted. This means the VCF prioritizes claims that have been waiting longer before beginning review of newer submissions.

VCF FAQ

1.2 Ya presenté mi reclamo. ¿Cuándo se decidirá?

May 4, 2022

Como regla general, los reclamos se revisan por orden de llegada, siguiendo el orden la fecha en que se presentó el reclamo de compensación. Los reclamos que se presentaron después del 1 de agosto de 2016, el orden de llegada será el de la presentación del nuevo formulario. Esto significa que el VCF le da prioridad a los reclamos que han estado en espera por más tiempo antes de comenzar a revisar los reclamos más recientes.

Resource

Email - VCF Leadership Announcement - April 5, 2022

April 5, 2022

Email - VCF Leadership Announcement - April 5, 2022

Resource

VCF Leadership Announcement

April 5, 2022

Special Master Rupa Bhattacharyya announced today that she will be leaving the September 11th Victim Compensation Fund at the end of this month for a position with Georgetown University Law Center’s Institute for Constitutional Advocacy and Protection.

Resource

Email - VCF Communications - March 21, 2022

March 21, 2022

Email - VCF Communications - March 21, 2022

Resource

Email - Important Reminders re: Compliance with DOJ Online System Acceptable Use Policy - March 9, 2022

March 9, 2022

Email - Important Reminders re: Compliance with DOJ Online System Acceptable Use Policy - March 9, 2022

Resource

Email - Important Information from the WTC Health Program - March 7, 2022

March 7, 2022

Email - Important Information from the WTC Health Program - March 7, 2022

Resource

Third Party Verification Form

March 3, 2022
Updated form used to verify third parties, such as employers or volunteer organizations.
Associated Document:
Resource

Email - VCF Website Update, Message from the Special Master - February 24, 2022

February 24, 2022

Email - VCF Website Update, Message from the Special Master - February 24, 2022

Resource

Presumptively Compensable Expenses

December 18, 2020
Updated presumptively compensable expenses.
Resource

ACH International Wire Transfer Form

December 18, 2020
New form for international wire transfers.
Resource

Updated: Policies and Procedures and Associated Documents

December 18, 2020
VCF Policies and Procedures, as well as associated forms and resources have been updated.
Resource

How to File an Amendment

December 18, 2020
Associated Document:
VCF FAQ

6.5 我自付的医疗费用,若不在WTC健康项目所承保的范围或我的保险公司不予报销,是否可以报销?

December 18, 2020

可以报销。如果这些费用是在WTC健康项目对您的疾病确认之日之前支付的,由于您的疾病符合条件,您能要求报销那些您过去自付的医疗费用。如果您在疾病得到认证之后,决定由非WTC健康项目里的医生治疗您的疾病,或由非附属药房开处方,VCF将不会报销您所付出的费用。

因为报销自付医疗费用的申请需要提交重要文件和对重要文件的审核,以确定所声称的医疗费用与您的符合资格的疾病相关,而且您本人自付了这些费用。处理这些索赔需要时间,而且可能推迟您获得赔偿的时间。因此,VCF建立了关于何时以及如何提交医疗费用申请的具体标准。

VCF FAQ

6.5 Czy mogę otrzymać zwrot poniesionych przeze mnie bieżących wydatków medycznych, które nie zostały pokryte przez Programem Zdrowia WTC...

December 18, 2020

Tak. Mogą Państwo ubiegać się o zwrot poniesionych wydatków medycznych na skutek uszczerbku (lub uszczerbków) na zdrowiu uprawniającego do otrzymania odszkodowania, pod warunkiem, że zostały one zapłacone przed datą uznania przez Program Zdrowia do leczenia Państwa uszczerbku lub uszczerbków na zdrowiu. Fundusz VCF nie pokryje wydatków medycznych, które Państwo poniosą po dacie uznania do leczenia, jeśli zdecydują się Państwo na leczenie przez lekarza spoza Programu Zdrowia WTC lub jeśli Państwa recepty zostaną zrealizowane w aptece niezwiązanej z Programem Zdrowia WTC.

VCF FAQ

6.5 ¿Me pueden reembolsar los gastos médicos que pagué directamente porque no estaban cubiertos por el Programa de Salud del WTC ni fueron reembolsados por mi plan médico?

December 18, 2020

Sí. Usted puede solicitar reembolso de los gastos médicos que pagó directamente como resultado de su(s) condición(es) elegible(s) si estos pagos fueron hechos antes de la fecha de certificación de su(s) condición(es) elegible(s) por el Programa de Salud del WTC. El VCF no reembolsará los gastos incurridos después de que su condición haya sido certificada, y si usted eligió tratarse con un médico fuera del Programa de Salud del WTC, o si sus medicamentos fueron completados por una farmacia no afiliada.

VCF FAQ

6.5 Can I get reimbursed for medical expenses that I paid out-of-pocket and were not covered by the WTC Health Program or reimbursed by my insurance?

December 18, 2020

Yes. You can request reimbursement for past out-of-pocket medical expenses you paid as a result of your eligible condition(s) if they were paid before the date that the WTC Health Program certified your condition(s). The VCF will not reimburse for expenses you incur after your condition was certified if you decide to have your conditions treated by a non-WTC Health Program physician, or to have your prescriptions filled by an unaffiliated pharmacy.

Resource

Email - Claims Management System Update

November 16, 2020

Email - Claims Management System Update - November 16, 2020

Resource

Claim Status Definitions

November 16, 2020
Definitions of claim statuses used in the online claims management system.
Associated Document:
Resource

Updated: Compensation Decisions File and Definitions

October 19, 2020
The weekly Compensation Decisions file and associated definitions have been updated.
Resource

Email - VCF Leadership Team

October 15, 2020

Email - VCF Leadership Team - October 15, 2020

Resource

Additional Claims Management System Resources

October 1, 2020
Additional instructions have been added to our Claims Management System resource page on how to access and navigate the system.