U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

News

VCF FAQ

1.1 Złożyłem/am wniosek. Co dalej?

December 9, 2022

Pierwszym krokiem podejmowanym przez VCF po złożeniu wniosku jest jego wstępne rozpatrzenie w celu potwierdzenia, że złożono wszystkie „minimalnie wymagane” dokumenty. Zanim rozpoczniemy szczegółowe rozpatrywanie wniosku, oprócz wypełnionego formularza wniosku wymagamy następujące dokumenty:

VCF FAQ

6.1 łCo stanie się, jeśli od momentu mojej ostatniej wypłaty zmienię numer konta lub adres?

December 9, 2022

Jeżeli otrzymali już Państwo wypłatę z VCF, a Państwa numer konta zmienił się od momentu ostatniej wypłaty, należy bezzwłocznie wypełnić nowy Formularz z Informacjami do Płatności ACH i załadować go do wniosku online.

VCF FAQ

6.3 Kiedy mogę spodziewać się otrzymania płatności i czy będą to płatności pro rata?

December 9, 2022

Fundusz VCF nie wypłaca częściowych należności z tytułu naliczonego odszkodowania. Należność za wniosek zostanie dokonana w kwocie pełnego naliczonego odszkodowania należnego w momencie dokonywania płatności.

Termin wypłaty zależy od tego, czy planują Państwo odwoływać się od decyzji:

VCF FAQ

1.1 我提出了索赔。接下来会怎样?

December 9, 2022

您提出索赔后,VCF所采取的第一个步骤就是进行初步审核,以确定所有的“具最低要求”的文件都已提交。除了完整的《索赔表》之外,我们还需要以下文件,才能对您的索赔进行更为实质性的审核:

VCF FAQ

1.3 是否有任何情况可以加快对我的索赔的审核?

December 9, 2022

有。在涉及绝症或重大经济困难的情况下,您可以要求VCF加快处理您的索赔。VCF认为“重大财务困难”包括迫在眉睫或待决的法拍或驱逐程序,或无家可归,如适当的文件所示。如果您想根据绝症诊断或经济困难寻求快速处理您的索赔,您或者您的律师(若您有律师协助您向我们的VCF索赔)必须拨打VCF的求助热线1-855-885-1555,并将任何适当的文件上传到您的索赔上。您还必须提交完整的《索赔表》和所有必需的证明文件,以便VCF拥有处理您的索赔所需的信息。如果您由律师代理您的VCF索赔,您应该寻求律师的帮助。VCF将审核该请求,并通常在48小时内通知您VCF是否接受或拒绝该请求。在批准加急处理的索赔中,假设您已提交所有必需文件,VCF通常在短到3-4周内可以处理索赔,作出裁决,并处理付款。在这些情况下,一旦发出裁决书,就会立即发出索赔付款,而您保留在三十天申诉期内上诉的权利。

VCF FAQ

6.1 如果自上次赔款以来,我的银行帐户或地址已变更,怎么办?

December 9, 2022

如果您已从VCF收到至少一笔赔款,并且您的银行信息自处理上次赔款以来已变更,您必须尽快填写一份新的《ACH支付信息表》并上传至您的线上索赔。您上传新的ACH表格时,应该附上一封信以说明该新表格应该代替当前与您的索赔相关的银行信息。如果您的地址已变更,请拨打求助热线 1-855-885-1555 以协助更新您在VCF的记录。

VCF FAQ

6.3 我什么时候可望收到赔款,赔款会按比例支付吗?

December 9, 2022

VCF不按比例支付赔款。您的索赔将按处理赔付时所计算出的损失金额全额赔付。

付款的时间取决于您是否对您的赔款裁定提交申诉: 

  • 如果您对索赔的赔款裁定提出申诉,那么VCF将在30天的申诉期结束后开始处理您的赔款事宜。VCF开始处理赔款事宜后,特别监督官最长可能需要20天的时间授权该赔款。然后将由司法部和财政部处理这笔赔款,这最长可能需要3个星期。这就意味着您的赔款应在您收到赔款信函之日起的三个月内发放到您所指定的银行账户。这是一个大致的估计,您的赔款可能会得到更快的处理。

如果您打算就您索赔的赔款裁决提出申诉,那么VCF在对您的申诉作出裁决以后才会开始处理您的赔款事宜。VCF向您发送信函通知您申诉的结果后,赔款流程会立即开始。VCF开始处理赔款事宜后,特别监督官最长可能需要20天授权该赔款。然后将由司法部和财政部处理这笔赔款,这最长可能需要3个星期。这就意味着您的赔款应在您收到申诉后的裁决函之日起的一个半月内发放到您所指定的银行账户。

Resource

Informacje i instrukcje: Kroki, jakie należy wykonać w przypadku śmierci wnioskodawcy po złożeniu przez niego wniosku dla osób z uszkodzeniem ciała

December 9, 2022

Change Log: Removed all instances of “original” or “certified” copy.

Associated Document:
Resource

信息与说明: 如果索赔人在提交人身伤害索赔后死亡,需要采取的步骤

December 9, 2022

Change Log: Removed all instances of “original” or “certified” copy.

Associated Document:
Resource

Powołanie Zarządcy Spadku

December 9, 2022

Change Log: Adding sworn statement.

Associated Document:
Resource

任命个人代表

December 9, 2022

Change Log: Adding sworn statement.

Associated Document:
VCF FAQ

1.2 Złożyłem/am wniosek. Kiedy zostanie podjęta decyzja w mojej sprawie?

December 5, 2022

Na ogół wnioski są rozpatrywane w kolejności napływania – na podstawie daty złożenia wniosku o odszkodowanie. Dla wniosków złożonych po 1 sierpnia 2016 roku jest to data złożenia Formularzu Wniosku. Oznacza to, że wnioski oczekujące na rozpatrzenie dłużej mają pierwszeństwo przed wnioskami nowymi.

VCF FAQ

1.2 我提出了我的索赔。何时将对我的索赔作出裁决?

December 5, 2022

一般情况下,我们将根据提交的日期以“先进先出”的顺序审核索赔。对于2016年8月1日之后提交的索赔而言,这就是《索赔表》提交的日期。这意味着VCF会优先处理那些等待了较长时间的索赔,然后才开始审核较新提交的索赔。

VCF继续缩短对索赔做出裁决所需的时间,并且正在努力在提交《索赔表》或修改后的一年内做出裁决(假定已提交了处理索赔所需的全部信息)。下面的索赔审核时间线图表反映了最新的审核索赔的状态。

VCF FAQ

2.2 Co to jest rejestracja? Jak mogę zarejestrować się w Funduszu VCF i jaki jest mój termin rejestracji? (Aktualizacja: 30 lipca 2021 r.)

July 30, 2021

Rejestracja to pierwszy etap złożenia wniosku i po prostu zachowuje Państwa prawo do złożenia wniosku w przyszłości. Podczas rejestracji nie zrzekają się Państwo żadnych praw i rejestracja nie obliguje do złożenia wniosku.  Rejestracja tylko powiadamia Fundusz VCF, że mogą być Państwo potencjalnymi wnioskodawcami i umożliwia spełnienie prawnego wymogu terminowości określonego w prawie. Terminy Rejestracji są różne w zależności od okoliczności indywidualnych.

VCF FAQ

2.2 什么是注册?如何向VCF注册,我的注册截止日期是什么? (更新日期:2021年7月30日)

July 30, 2021

注册是提交索赔流程中的第一步,它仅保留了您将来提交索赔的权利。注册后您不会放弃任何合法权利,注册也没有义务让您提交索赔。注册仅用于提醒VCF您可能是潜在的索赔人;并且符合法律规定的对及时性的法律要求。注册截止日期因索赔类型和个人情况而不同。

尽管注册并没有义务让您将来提交索赔,但是若您的确提交了索赔,则必须在适用的注册截止日期之前已向VCF注册,才能有获得赔偿的资格。因此,即使您现在没有生病或尚未被诊断出患有与9/11有关的疾病或尚未获得WTC健康项目的认证,我们也鼓励大家现在就进行注册。这样,如果您将来生病的话,就不必担心注册的问题。

该逐项指南介绍了在VCF如何注册。您可以使用在线系统进行注册,也可以通过致电VCF求助热线1-855-885-1555通过电话进行注册。

Resource

Podstawowe Informacje o Funduszu VCF

July 30, 2021
Associated Document:
Resource

VCF 一般信息

July 30, 2021
Associated Document:
VCF FAQ

2.5 Słyszałem/-am, że termin składania rejestracji do Funduszu VCF upłynął 29 lipca 2021 roku. Co się stanie, jeśli zarejestruję się do po 29 lipca 2021 roku? (Aktualizacja: 30 lipca 2021 r.)

July 30, 2021

Wniosek zarejestrowany po 29 lipca 2021 roku zostanie uznany za terminowy, jeśli został on zarejestrowany w odpowiednim Terminie Rejestracji.

Termin 29 lipca 2021 roku obowiązuje tylko niektóre osoby, które nie zarejestrowały się przed wcześniejszym terminem.

 

VCF FAQ

2.7 Po dokonaniu rejestracji, jaki jest termin składania wniosków? (Dodano: 6 sierpnia 2020 r.)

July 30, 2021

Podczas gdy Terminy Rejestracji zależą od rodzaju wniosku i okoliczności indywidualnych, termin składania wniosków jest taki sam dla wszystkich. Wniosek musi być złożony przed 1 października 2090 roku.

VCF FAQ

2.5 我听说向VCF注册的截止日期曾是2021年7月29日。如果我在2021年7月29日之后注册会怎样?(更新日期:2021年7月30日)

July 30, 2021

如果您在2021年7月29日之后向VCF注册,只要您符合适用的注册截止日期,您的注册将被视为及时。

2021年7月29日的截止日期只适用于某些错过较早的截止日期的人。

VCF FAQ

2.7 一旦我注册后,我提交索赔的截止日期是什么? (更新日期:2021年7月30日)

July 30, 2021

虽然注册截止日期因索赔类型及个人情况而不同,但每个人提交索赔的截止日期都相同。您的索赔必须在2090年10月1日之前提交。

一旦您向VCF注册后,只有在获得世贸中心健康项目对与9/11相关的身体健康状况进行认证后,您才可以提出索赔。从现在到WTC健康项目在2090年结束之间的任何时间都可以提出索赔。如果您在没有得到认证的情况下提交索赔,VCF就会将您的索赔置于 “待用” 状态,您的索赔将保持该状态,直到您提交认证函之后才进行审核。有关更多详细信息,请参见常见问题解答3.3。

VCF鼓励您在获得认证并且已经知道您所遭受的损失的全部范围以后再提交索赔,这样,我们就能够尽快审核您的索赔, 以评估对您的赔偿资格。

VCF FAQ

2.4 Jeśli nie jestem chory, czy mogę zarejestrować się? (Dodano: 30 lipca 2021 r.)

July 30, 2021

Tak. Rejestrację można złożyć cały czas – można to zrobić online lub dzwoniąc pod numer naszej Linii Pomocy 1-855-885-1555. Rejestrując się, zachowujesz swoje prawo do złożenia wniosku w przyszłości. Rejestracja nie zobowiązuje do złożenia wniosku w przyszłości, ale jeśli go złożysz, musisz zarejestrować się w Terminie Rejestracji odpowiednim dla Ciebie w celu uzyskania odszkodowania. Z tego powodu, zachęcamy wszystkich do złożenia rejestracji teraz, nawet jeśli nie jest się chorym.

VCF FAQ

1.12 我认为产品制造商或医生促成、导致或加剧了我的与9/11有关的病情(或促成或导致已故受害者的死亡)。我可以起诉该制造商或医生并仍然能参与VCF吗?

July 30, 2021

不可以。针对产品制造商的产品责任的诉讼,或针对医生的医疗事故的诉讼,是基于这样的法律理论:即该产品或医生导致、促成或加剧了与 9/11 相关的病情。这些类型的诉讼属于法律规定的豁免所适用的诉讼条款范围,而VCF是根据该法规运作的。这意味着:为了有资格获得赔偿,当您提交您的 VCF 索赔时,必须放弃参与此类诉讼的权利,并且必须满足 VCF的《 政策与程序》第 1.3 节 规定的和解和撤诉截止日期。

请注意,因为VCF 是诉讼替代项目,所以特别不鼓励任何解决诉讼的行动。如果您在适用期限之后,在豁免权适用的诉讼案中达成和解,即使您在您提起或和解诉讼时没有被诊断出或证明患有涵盖的病情,您将没有资格获得 VCF 赔偿。虽然 VCF 可以在适当的情况下对未及时撤诉的案件进行例外处理。但根据其法律规定,它不能对未及时和解的案件进行例外处理。