U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

News

Messages from the Special Master

Message from the Special Master on the 22nd Anniversary of the September 11th Attacks

September 11, 2023
Dear Friends, It has been 22 years since the 9/11 terrorist attacks on the United States. In thinking about my message on this day of commemoration, that number seemed particularly important. Out of curiosity, I checked. And while I am by no means an advocate of numerology, I found it interesting that the number 22 is thought to represent a sense of diplomacy and cooperation, combined with stability, hard work, and practicality.
VCF FAQ

1.2 我提出了我的索赔。何时将对我的索赔作出裁决?

September 6, 2023

一般情况下,我们将根据提交《索赔表》的日期以“先进先出”的顺序审核索赔。这意味着VCF会优先处理那些等待了较长时间的索赔,然后才开始审核较新提交的索赔。只有在所有的必需的信息提交后,索赔才会被优先审核。

VCF继续努力缩短对索赔做出裁决所需的时间,并且正在努力在提交《索赔表》或修改后的一年内做出裁决(假定已提交了处理索赔所需的全部信息)。

下面的索赔审核时间线图表反映了最新的审核索赔的状态。该时间线图的日期仅适用于有序提交的索赔, 也就是说,索赔申请拥有VCF 用以确定索赔人资格和计算赔偿金 所需的必要文件。由于未同所需文件一起提交而处于待用或搁置的索赔需要更长的时间进行审查,并不反映在该时间线图中。

VCF FAQ

1.2 Złożyłem/am wniosek. Kiedy zostanie podjęta decyzja w mojej sprawie?

September 6, 2023

Na ogół wnioski są rozpatrywane w kolejności napływania – na podstawie daty złożenia formularza wniosku. Oznacza to, że wnioski oczekujące na rozpatrzenie dłużej mają pierwszeństwo przed wnioskami nowymi. Wnioski zostają przedłożone do rozpatrzenia w pierwszej kolejności tylko wtedy, kiedy załączono do nich wszystkie wymagane informacje.

VCF FAQ

1.2 I filed my claim. When will a decision be made on my claim?

September 6, 2023

As a general rule, claims are reviewed in “first in, first out” order based on the date the Claim Form was submitted. This means the VCF prioritizes claims that have been waiting longer before beginning review of newer submissions. Claims are prioritized for review only after all required information has been submitted.

The VCF continues to work to shorten the timeframe needed to decide a claim and is working towards issuing determinations within one year of submission of the claim form or amendment (assuming all information needed to process the claim has been submitted).

VCF FAQ

1.2 Ya presenté mi reclamo. ¿Cuándo se decidirá?

September 6, 2023

Como regla general, los reclamos se revisan por orden de llegada, siguiendo el orden de la fecha en que se presentó el formulario de reclamo de compensación. Esto significa que el VCF prioriza los reclamos que han estado en espera por más tiempo antes de comenzar a revisar los reclamos más recientes. Los reclamos se priorizan para revisión sólo cuando toda la información requerida ha sido presentada.

VCF FAQ

6.3 When can I expect to receive payment and will the payment be pro-rated?

September 1, 2023

The VCF does not pro-rate payments. Your claim will be paid in full for the calculated loss amount at the time the payment is processed.  

VCF FAQ

6.1 What if my bank account or address has changed since my last payment?

September 1, 2023

If you have already received at least one payment from the VCF and your banking information has changed since the last payment was processed, you must complete a new ACH Payment Information Form and upload it to your online claim as quickly as possible.  When uploading the new ACH form, you should include a letter stating that the new form should replace the banking information currently associated with your claim. If your address has changed, please call our Helpline at 1-855-885-1555 for assistance in updating our records.

VCF FAQ

4.3 When should I amend my claim and when should I appeal? (Updated: September 1, 2023)

September 1, 2023

You should appeal if you are challenging the VCF’s determination on your claim.

You should amend if you are seeking a new determination based on new information.

If you file an eligibility appeal, compensation review will not start until after a decision is made on your appeal. In all cases, filing an amendment or appeal will not affect payment on the original determination.

VCF FAQ

4.2 What should I do if I do not intend to appeal the decision on my claim?

September 1, 2023

If you do not intend to appeal, you do not need to do anything. If the VCF sent you an award letter, we will begin processing any applicable payment on your claim. If you received a letter notifying you that your claim was denied, it will remain in that status.  If in the future you have new information to submit to the VCF that you believe may change the eligibility decision on your claim, you may amend your claim.  

VCF FAQ

4.1 How do I appeal the decision on my claim?

September 1, 2023

An appeal can be filed within 30 days after the VCF has notified you of the eligibility or compensation decision on your claim. You may appeal only if your eligibility denial letter or award letter includes an Appeal Request Form.

If you intend to appeal the decision on your claim, there are specific steps you must take and specific deadlines that apply. Your eligibility denial or award letter will include detailed information about how to appeal the decision.

VCF FAQ

6.5 我自付的医疗费用,若不在WTC健康项目所承保的范围或我的保险公司不予报销,是否可以报销?

June 30, 2023

可以报销。如果这些费用是在WTC健康项目对您的疾病确认之日之前支付的,由于您的疾病符合条件,您能要求报销那些您过去自付的医疗费用。如果您在疾病得到认证之后,决定由非WTC健康项目里的医生治疗您的疾病,或由非附属药房开处方,VCF将不会报销您所付出的费用。

如果您要求报销那些与通过VCF私人医生流程验证为符合条件的病症相关的自付费用,您可以请求报销在 VCF 验证该病症为符合条件之日以前和以后所产生的费用,因为WTC健康项目不涵盖此类病症的治疗。

因为报销自付医疗费用的申请需要提交重要文件和对重要文件的审核,以确定所声称的医疗费用与您的符合资格的疾病相关,而且您本人自付了这些费用。处理这些索赔需要时间,而且可能推迟您获得赔偿的时间。因此,VCF建立了关于何时以及如何提交医疗费用申请的具体标准。

VCF FAQ

1.6 我可以提交哪些类型的文件来证明我当时在9/11事故现场?

June 30, 2023

有许多不同类型的文件可用于证明当时在一个符合条件的地点。 我们的《政策和程序》第1.6节和《索赔表》文件清单(人身伤害已故索赔)概述了最常见类型文件的全部详细信息。此外,VCF与某些雇主,工会和其他组织有安排,他们同意直接向VCF提供在现场的信息,或提供联系信息,以便索赔人可以要求证明在现场的信息。 有关当前与之存在这种关系的雇主和实体的完整列表,请参见《政策和程序》文件的第1.6.b节。

VCF FAQ

1.1 我提出了索赔。接下来会怎样?

June 30, 2023

您提出索赔后,VCF所采取的第一个步骤就是进行初步审核,以确定所有的“具最低要求”的文件都已提交。除了完整的《索赔表》之外,我们还需要以下文件,才能对您的索赔进行更为实质性的审核:

VCF FAQ

6.5 Czy mogę otrzymać zwrot poniesionych przeze mnie bieżących wydatków medycznych, które nie zostały pokryte przez Programem Zdrowia WTC...

June 30, 2023

Tak. Mogą Państwo ubiegać się o zwrot poniesionych wydatków medycznych na skutek uszczerbku (lub uszczerbków) na zdrowiu uprawniającego do otrzymania odszkodowania, pod warunkiem, że zostały one zapłacone przed datą uznania przez Program Zdrowia do leczenia Państwa uszczerbku lub uszczerbków na zdrowiu. Fundusz VCF nie pokryje wydatków medycznych, które Państwo poniosą po dacie uznania do leczenia, jeśli zdecydują się Państwo na leczenie przez lekarza spoza Programu Zdrowia WTC lub jeśli Państwa recepty zostaną zrealizowane w aptece niezwiązanej z Programem Zdrowia WTC.

VCF FAQ

1.6 Jakie dokumenty mogę złożyć, aby udowodnić, że byłem/byłam obecna na miejscu katastrofy 11 września?

June 30, 2023

Istnieje wiele różnych dokumentów, które mogą zademonstrować, że było się obecnym w miejscu kwalifikującym do odszkodowania. Pełne informacje dotyczące najpowszechniejszych typów dokumentów są zawarte w Punkcie 1.6 Zasad i Procedur VCF, w Liście Kontrolnej Dokumentów do Formularzu Wniosku (dla Osób z Uszkodzeniem Ciała i dla Osób Zmarłych).

VCF FAQ

1.1 Złożyłem/am wniosek. Co dalej?

June 30, 2023

Pierwszym krokiem podejmowanym przez VCF po złożeniu wniosku jest jego wstępne rozpatrzenie w celu potwierdzenia, że złożono wszystkie „minimalnie wymagane” dokumenty. Zanim rozpoczniemy szczegółowe rozpatrywanie wniosku, oprócz wypełnionego formularza wniosku wymagamy następujące dokumenty:

VCF FAQ

6.5 ¿Me pueden reembolsar los gastos médicos que pagué directamente porque no estaban cubiertos por el Programa de Salud del WTC ni fueron reembolsados por mi plan médico?

June 30, 2023

Sí. Usted puede solicitar reembolso de los gastos médicos que pagó directamente como resultado de su(s) condición(es) elegible(s) si estos pagos fueron hechos antes de la fecha de certificación de su(s) condición(es) elegible(s) por el Programa de Salud del WTC. El VCF no reembolsará los gastos incurridos después de que su condición haya sido certificada, y si usted eligió tratarse con un médico fuera del Programa de Salud del WTC, o si sus medicamentos fueron completados por una farmacia no afiliada.

VCF FAQ

1.6 ¿Qué tipo de documentos puedo proveer para probar que estuve presente en la zona del 11/9?

June 30, 2023

Hay muchos diferentes tipos de documentos que se pueden presentar para probar presencia en una localización elegible. Para más detalles sobre los tipos de documentos más comunes vea  la Sección 1.6  de nuestro documentos de Políticas y Procedimientos y el “Document Checklist” del Formulario de Reclamo (para reclamo personal o de persona fallecida).

VCF FAQ

1.1 Ya presenté mi reclamo. ¿Cuál es el siguiente paso?

June 30, 2023

Una vez presentado el reclamo, el primer paso que el Fondo de Compensación para Víctimas (Victim Compensation Fund, VCF) toma es hacer una revisión preliminar para confirmar que todos los documentos "mínimos requeridos" se hayan entregado. En adición al requisito de completar el Formulario de Reclamo, también le requerimos los siguientes documentos para que su reclamo pueda progresar a una revisión más sustancial:

VCF FAQ

6.5 Can I get reimbursed for medical expenses that I paid out-of-pocket and were not covered by the WTC Health Program or reimbursed by my insurance?

June 15, 2023

Yes. You can request reimbursement for past out-of-pocket medical expenses you paid as a result of your eligible condition(s) if they were paid before the date that the WTC Health Program certified your condition(s). The VCF will not reimburse for expenses you incur after your condition was certified if you decide to have your conditions treated by a non-WTC Health Program physician, or to have your prescriptions filled by an unaffiliated pharmacy.

VCF FAQ

1.6 What types of documents can I submit to prove I was present at eligible location?

May 26, 2023

There are many different types of documents that can be used to demonstrate presence at eligible location.  Full details of the most common types of documents are outlined in Section 1.6 of our Policies and Procedures and the Claim Form Document Checklist (Personal Injury or Deceased Claim).

VCF FAQ

1.1 I filed my claim. What happens next?

May 24, 2023

Once you file your claim, the first step the VCF takes is to do a preliminary review to confirm that all of the “minimally required” documents have been submitted. In addition to a complete Claim Form, we require the following documents before your claim can move forward for a more substantive review:

Messages from the Special Master

Message from the Special Master May 16, 2023

May 16, 2023
Dear Friends, The two months since I started as the new permanent Special Master of the September 11th Victim Compensation Fund (“VCF”) have flown by and have been both intense and rewarding. I have benefitted greatly from the training and guidance provided by the VCF’s excellent leadership team, and I am deeply moved by the commitment of the entire VCF team and their dedication in serving the 9/11 community.
VCF FAQ

3.7 Osoba z mojej rodziny zmarła, ale przed śmiercią postawiono jej diagnozę nowotworu złośliwego macicy. Myślę, że nowotwór złośliwy macicy był związany z obecnością na miejscu katastrofy z 11 września, jednak przed jej śmiercią nie znajdował się jeszcze

April 12, 2023

Tak, upoważniony osobisty przedstawiciel osoby zmarłej może złożyć wniosek i ubiegać się o odszkodowanie z tytułu nowotworu złośliwego macicy pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie pozostałe kryteria kwalifikujące wymagane przez VCF. Ponieważ osoba zmarła nie może udać się do Programu Zdrowia WTC w celu zatwierdzenia choroby, nowotwór złośliwy macicy zostanie potwierdzony poprzez Proces Weryfikacji Lekarza Prywatnego.

VCF FAQ

3.6 Nowotwór złośliwy macicy został u mnie wykryty zanim jeszcze został on dodany do listy nowotworów Programu Zdrowia WTC kwalifikujących do odszkodowania i poniosłam wydatki medyczne z własnej kieszeni związane z leczeniem tego nowotworu. Czy VCF zwróci

April 12, 2023

Tak, pod warunkiem że zostaną spełnione wymogi VCF dotyczące zwrotu tych kosztów. Można wnioskować o zwrot kosztów leczenia od VCF jeśli ponieśli Państwo wydatki z własnej kieszeni związane z nowotworem złośliwym macicy przed datą uznania tej choroby do leczenia przez Program Zdrowia WTC. Fundusz VCF posiada specjalne wymogi dotyczące wnioskowania o zwrot wydatków medycznych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Sekcji 6.5 Często Zadawanych Pytań.