U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

News

VCF FAQ

1.2 Ya presenté mi reclamo. ¿Cuándo se decidirá?

December 5, 2022

Como regla general, los reclamos se revisan por orden de llegada, siguiendo el orden la fecha en que se presentó el reclamo de compensación. Los reclamos que se presentaron después del 1 de agosto de 2016, el orden de llegada será el de la presentación del nuevo formulario. Esto significa que el VCF le da prioridad a los reclamos que han estado en espera por más tiempo antes de comenzar a revisar los reclamos más recientes.

VCF FAQ

1.2 I filed my claim. When will a decision be made on my claim?

December 5, 2022

As a general rule, claims are reviewed in “first in, first out” order based on the date the compensation claim was submitted. For claims submitted after August 1, 2016, this is the date the Claim Form was submitted. This means the VCF prioritizes claims that have been waiting longer before beginning review of newer submissions.

VCF FAQ

1.2 Złożyłem/am wniosek. Kiedy zostanie podjęta decyzja w mojej sprawie?

December 5, 2022

Na ogół wnioski są rozpatrywane w kolejności napływania – na podstawie daty złożenia wniosku o odszkodowanie. Dla wniosków złożonych po 1 sierpnia 2016 roku jest to data złożenia Formularzu Wniosku. Oznacza to, że wnioski oczekujące na rozpatrzenie dłużej mają pierwszeństwo przed wnioskami nowymi.

VCF FAQ

1.2 我提出了我的索赔。何时将对我的索赔作出裁决?

December 5, 2022

一般情况下,我们将根据提交的日期以“先进先出”的顺序审核索赔。对于2016年8月1日之后提交的索赔而言,这就是《索赔表》提交的日期。这意味着VCF会优先处理那些等待了较长时间的索赔,然后才开始审核较新提交的索赔。

VCF继续缩短对索赔做出裁决所需的时间,并且正在努力在提交《索赔表》或修改后的一年内做出裁决(假定已提交了处理索赔所需的全部信息)。下面的索赔审核时间线图表反映了最新的审核索赔的状态。

VCF FAQ

6.3 When can I expect to receive payment and will the payment be pro-rated?

September 15, 2022

The VCF does not pro-rate payments. Your claim will be paid in full for the calculated loss amount at the time the payment is processed.

The timing of your payment depends on whether or not you appeal your award:

VCF FAQ

1.1 Ya presenté mi reclamo. ¿Cuál es el siguiente paso?

May 26, 2022

Una vez presentado el reclamo, el primer paso que el Fondo de Compensación para Víctimas (Victim Compensation Fund, VCF) toma es hacer una revisión preliminar para confirmar que todos los documentos "mínimos requeridos" se hayan entregado. En adición al requisito de completar el Formulario de Reclamo, también le requerimos los siguientes documentos para que su reclamo pueda progresar a una revisión más sustancial:

VCF FAQ

1.1 I filed my claim. What happens next?

May 26, 2022

Once you file your claim, the first step the VCF takes is to do a preliminary review to confirm that all of the “minimally required” documents have been submitted. In addition to a complete Claim Form, we require the following documents before your claim can move forward for a more substantive review:

VCF FAQ

1.1 Złożyłem/am wniosek. Co dalej?

May 26, 2022

Pierwszym krokiem podejmowanym przez VCF po złożeniu wniosku jest jego wstępne rozpatrzenie w celu potwierdzenia, że złożono wszystkie „minimalnie wymagane” dokumenty. Zanim rozpoczniemy szczegółowe rozpatrywanie wniosku, oprócz wypełnionego formularza wniosku wymagamy następujące dokumenty:

VCF FAQ

1.1 我提出了索赔。接下来会怎样?

May 26, 2022

您提出索赔后,VCF所采取的第一个步骤就是进行初步审核,以确定所有的“具最低要求”的文件都已提交。除了完整的《索赔表》之外,我们还需要以下文件,才能对您的索赔进行更为实质性的审核:

VCF FAQ

2.2 What is registration? How do I register with the VCF and what is my registration deadline?

July 30, 2021

Registration is the first step in the claim filing process and it simply preserves your right to file a claim in the future.  You do not waive any legal rights when you register, and registering does not obligate you to file a claim.  Registration serves only to alert the VCF that you may be a potential claimant; and it meets the legal requirement of timeliness set forth in the law.  Registration Deadlines vary based on claim type and individual circumstances. 

VCF FAQ

2.2 ¿Qué es el registro? ¿Cómo registro mi reclamo con el VCF y cuál es la fecha límite para registrarme?

July 30, 2021

Registrase es el primer paso en el proceso de presentar un reclamo y lo que hace es que le reserva el derecho a presentar un reclamo en el futuro. Usted no renuncia a ningún derecho legal cuando usted se registra, y el registrase no le obliga a presentar un reclamo en el futuro. El registrase únicamente sirve para alertar al VCF de que usted puede ser un potencial reclamante; y así se cumplen los requisitos legales de fechas límites que establece la ley. Los Plazos para Registrarse varían a base de sus circunstancias individuales.

VCF FAQ

2.2 Co to jest rejestracja? Jak mogę zarejestrować się w Funduszu VCF i jaki jest mój termin rejestracji? (Aktualizacja: 30 lipca 2021 r.)

July 30, 2021

Rejestracja to pierwszy etap złożenia wniosku i po prostu zachowuje Państwa prawo do złożenia wniosku w przyszłości. Podczas rejestracji nie zrzekają się Państwo żadnych praw i rejestracja nie obliguje do złożenia wniosku.  Rejestracja tylko powiadamia Fundusz VCF, że mogą być Państwo potencjalnymi wnioskodawcami i umożliwia spełnienie prawnego wymogu terminowości określonego w prawie. Terminy Rejestracji są różne w zależności od okoliczności indywidualnych.

VCF FAQ

2.2 什么是注册?如何向VCF注册,我的注册截止日期是什么? (更新日期:2021年7月30日)

July 30, 2021

注册是提交索赔流程中的第一步,它仅保留了您将来提交索赔的权利。注册后您不会放弃任何合法权利,注册也没有义务让您提交索赔。注册仅用于提醒VCF您可能是潜在的索赔人;并且符合法律规定的对及时性的法律要求。注册截止日期因索赔类型和个人情况而不同。

尽管注册并没有义务让您将来提交索赔,但是若您的确提交了索赔,则必须在适用的注册截止日期之前已向VCF注册,才能有获得赔偿的资格。因此,即使您现在没有生病或尚未被诊断出患有与9/11有关的疾病或尚未获得WTC健康项目的认证,我们也鼓励大家现在就进行注册。这样,如果您将来生病的话,就不必担心注册的问题。

该逐项指南介绍了在VCF如何注册。您可以使用在线系统进行注册,也可以通过致电VCF求助热线1-855-885-1555通过电话进行注册。

VCF FAQ

2.5 I heard the deadline to register with the VCF was July 29, 2021. What happens if I register after July 29, 2021?

July 30, 2021

If you register with the VCF after July 29, 2021, your registration will be considered timely as long as you meet your applicable Registration Deadline.

The July 29, 2021, deadline only applied to certain individuals who missed an earlier deadline.   

VCF FAQ

2.7 Once I have registered, what is the deadline to file my claim?

July 30, 2021

While Registration Deadlines vary depending on claim type and individual circumstances, the deadline to file a claim is the same for everyone.  Your claim must be filed by October 1, 2090

VCF FAQ

2.5 ¿Qué pasa si registro mi reclamo después del 29 de julio del 2021?

July 30, 2021

Si usted se registra con el VCF después del 29 de julio de 2021, su registro se considerará a tiempo  siempre y cuando cumpla con el plazo para registrarse que le aplique.

La fecha límite del 29 de julio de 2021, le aplicará únicamente a los individuos que se les pasó el plazo previo.

VCF FAQ

2.7 Una vez me registre, ¿cuál es la fecha límite para presentar mi reclamo?

July 30, 2021

Mientras los Plazos para Registrarse varían dependiendo del individuo y sus circunstancias, el plazo para presentar un reclamo es igual para todo el mundo. El reclamo tiene que ser presentado en o antes del 1 de octubre de 2090.

VCF FAQ

2.5 Słyszałem/-am, że termin składania rejestracji do Funduszu VCF upłynął 29 lipca 2021 roku. Co się stanie, jeśli zarejestruję się do po 29 lipca 2021 roku? (Aktualizacja: 30 lipca 2021 r.)

July 30, 2021

Wniosek zarejestrowany po 29 lipca 2021 roku zostanie uznany za terminowy, jeśli został on zarejestrowany w odpowiednim Terminie Rejestracji.

Termin 29 lipca 2021 roku obowiązuje tylko niektóre osoby, które nie zarejestrowały się przed wcześniejszym terminem.

 

VCF FAQ

2.7 Po dokonaniu rejestracji, jaki jest termin składania wniosków? (Dodano: 6 sierpnia 2020 r.)

July 30, 2021

Podczas gdy Terminy Rejestracji zależą od rodzaju wniosku i okoliczności indywidualnych, termin składania wniosków jest taki sam dla wszystkich. Wniosek musi być złożony przed 1 października 2090 roku.

VCF FAQ

2.5 我听说向VCF注册的截止日期曾是2021年7月29日。如果我在2021年7月29日之后注册会怎样?(更新日期:2021年7月30日)

July 30, 2021

如果您在2021年7月29日之后向VCF注册,只要您符合适用的注册截止日期,您的注册将被视为及时。

2021年7月29日的截止日期只适用于某些错过较早的截止日期的人。

VCF FAQ

2.7 一旦我注册后,我提交索赔的截止日期是什么? (更新日期:2021年7月30日)

July 30, 2021

虽然注册截止日期因索赔类型及个人情况而不同,但每个人提交索赔的截止日期都相同。您的索赔必须在2090年10月1日之前提交。

一旦您向VCF注册后,只有在获得世贸中心健康项目对与9/11相关的身体健康状况进行认证后,您才可以提出索赔。从现在到WTC健康项目在2090年结束之间的任何时间都可以提出索赔。如果您在没有得到认证的情况下提交索赔,VCF就会将您的索赔置于 “待用” 状态,您的索赔将保持该状态,直到您提交认证函之后才进行审核。有关更多详细信息,请参见常见问题解答3.3。

VCF鼓励您在获得认证并且已经知道您所遭受的损失的全部范围以后再提交索赔,这样,我们就能够尽快审核您的索赔, 以评估对您的赔偿资格。

VCF FAQ

1.12 I think that a product manufacturer or a doctor contributed to, caused, or exacerbated my 9/11-related condition (or contributed to or caused the death of a deceased victim). Can I sue the manufacturer or the doctor and still participate in the VCF?

July 30, 2021

No.  A lawsuit against a product manufacturer for product liability, or against a doctor for medical malpractice, is based on the legal theory that it was the product or the doctor that caused, contributed to, or exacerbated the 9/11-related condition.  These types of lawsuits fall within the terms of the lawsuit waiver set out in the statute under which the VCF operates.  This means that in order to be eligible for compensation, when you file your VCF claim, you must waive your right to participate in these types of lawsuits and must meet the settlement and dismissal deadlines set forth in

VCF FAQ

2.4 What if I’m not sick, can I still register? (Added: July 30, 2021)

July 30, 2021

Yes. You can register with the VCF at any time – either online, or by calling our Helpline at 1-855-885-1555.  By registering, you preserve your right to file a claim in the future. Although registration does not obligate you to file a claim in the future, if you do file a claim, you must have registered with the VCF by your applicable Registration Deadline in order to be eligible for compensation.  For this reason, we encourage everyone to register now even if you are not sick.

VCF FAQ

2.4 Y si no estoy enfermo, ¿cómo quiera me tengo que registrar para el 21 de julio de 2021? (Añadido: 30 de julio de 2021)

July 30, 2021

Sí. Usted se puede registrar con el VCF en cualquier momento – ya sea en línea o llamando a la Línea de Ayuda al 1-855-885-1555. Al registrarse, usted preserva el derecho de presentar un reclamo en el futuro. Aunque el registrase no le obliga, si usted presenta un reclamo, usted tuvo que haberse registrado con el VCF dentro de su plazo de registro  aplicable para poder ser elegible para compensación.

VCF FAQ

1.12 ¿Si pienso que el producto manufacturado o el doctor contribuyó, causó, o empeoró mi condición relacionada al 11/9, (o contribuyó o causó la muerte de una víctima fallecida). Puedo demandar al manufacturero o al doctor y como quiera participar en e

July 30, 2021

No. Una demanda contra el producto manufacturado por responsabilidad del producto, o en contra del doctor por impericia médica, está basado en la teoría legal de que ese producto o ese doctor contribuyó, causó, o empeoró mi condición relacionada al 9/11.Este tipo de demandas cae bajo los términos del relevo de demandas del estatuto del cual el VCF opera.