U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

2.5 Jeśli nie jestem chory, czy muszę zarejestrować się przed 29 lipca 2021 roku?

Question
2.5 Jeśli nie jestem chory, czy muszę zarejestrować się przed 29 lipca 2021 roku? (Dodano: 6 sierpnia 2020 r.)
Effective Date
Answer

Nie. Jeśli zachoruje się w przyszłości i Program Zdrowia WTC zakwalifikuje do objęcia leczeniem chorobę, to termin rejestracji w Funduszu VCF upłynie dwa lata od ostatniej daty uznania do leczenia przez Program Zdrowia WTC. Fundusz VCF zachęca jednak do rejestracji przed upływem odpowiedniego Terminu Rejestracji, ponieważ pomaga to nam ustalić nasze priorytety, zaplanować pracę oraz rozpatrzyć wszystkie wnioski tak szybko jak jest to możliwe.

Language
Question Number
5