U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

2.1 Słyszałem, że termin składania wniosku do Funduszu VCF to 29 lipca 2021 roku. Co muszę zrobić przed upływem tego terminu?

Question
2.1 Słyszałem, że termin składania wniosku do Funduszu VCF to 29 lipca 2021 roku. Co muszę zrobić przed upływem tego terminu? (Dodano: 6 sierpnia 2020 r.)
Effective Date
Answer

Istnieją dwa terminy związane ze złożeniem wniosku do Funduszu VCF: Termin Rejestracji i Termin Składania Wniosków.

Rejestracja to nie to samo co złożenie wniosku i Termin Rejestracji nie jest taki sam dla wszystkich. Zależy on od okoliczności indywidualnych:

Należy zarejestrować się w Funduszu VCF do 29 lipca 2021 roku tylko jeśli spełnia się jeden z niżej wymienionych warunków:

  • Program Zdrowia WTC zakwalifikował przed 29 lipca 2019 roku Państwa chorobę związaną z wydarzeniami 11 września lub
  • Rejestruje się wniosek dla osób zmarłych w imieniu osoby, która zmarła przed 29 lipca 2019 roku na chorobę związaną z wydarzeniami 11 września.

Osoby, które nie spełniają wyżej wymienionych warunków mają inne Terminy Rejestracji. Więcej szczegółowych informacji odnoszących się do danej sytuacji można znaleźć w dokumencie VCF Terminy Rejestracji.

Termin Składania Wniosków jest taki sam dla wszystkich: 1 października 2090 roku.

 

Language
Question Number
1